Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekty zakończone

Projekt WESTEROS 2 “Zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi poprzez wzmacnianie mechanizmów prewencji, współpracy oraz odzyskiwania mienia”

Współfinansowany przez UE projekt WESTEROS 2  „Zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi poprzez wzmacnianie mechanizmów prewencji, współpracy oraz odzyskiwania mienia” koordynowany jest przez rumuńską prokuraturę (Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice - Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism -DIICOT), natomiast jego partnerami – oprócz KSSiP – są Policja Federalna Belgii oraz dwie rumuńskie Agencje zajmujące się odzyskiwaniem mienia (ANABI) oraz zwalczaniem handlu ludźmi (ANITP).

 

Projekt „Prawo rodzinne UE w ujęciu postępowań transgranicznych”

Współfinansowany przez UE projekt „Prawo rodzinne UE w ujęciu postępowań transgranicznych” koordynowany jest przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA). Partnerem projektu – oprócz KSSiP – jest Uniunea Nationala a Barourilor Din rumunia (Krajowy Związek Adwokatów w Rumunii). Celem projektu jest przyczynienie się do skutecznego i spójnego stosowania prawa rodzinnego UE - poprzez szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości w zakresie jego  kluczowych instrumentów.

Projekt "Interactive language training events on cross-border mediation "

Projekt "Interactive language training events on cross-border mediation" finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów z państw UE orzekających w sprawach cywilnych. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier, przy współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) oraz Europejskim Stowarzyszeniem Sędziów ds. Mediacji (GEMME).

Projekt „Practice oriented training on the prevention of child sexual abuse material online”

Projekt „Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Francji, Estonii, Polski, Chorwacji, Bułgarii, Portugalii.

Głównym celem projektu jest realizacja  praktycznych  szkoleń  na  temat  dostępnych  metod  oraz  narzędzi zapobiegających wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie.

Projekt „Obtaining electronic evidence when investigating and prosecuting crimes”

Projekt „Uzyskiwanie dowodów elektronicznych podczas dochodzenia i ścigania przestępstw” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE.

Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Celem projektu jest zapoznanie uczestników z tym, jaki wpływ mają dowody elektroniczne na postępowanie karne.

W ramach projektu zaplanowano w latach 2021-2022 organizację 6 seminariów, w tym jednego w Polsce (w 2022 roku).

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Projekt „Better applying European cross-border procedures: legal and language training events for court staff across Europe”

Projekt „Lepsze stosowanie europejskich procedur transgranicznych: szkolenia prawne i językowe dla pracowników sądów w całej Europie” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do urzędników sądowych z państw UE.

Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerem projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Słowenii oraz EJTN.

Projekt „Better applying European criminal law: legal and language training events for court staff across Europe”

Projekt „Lepsze stosowanie europejskiego prawa karnego: szkolenia prawne i językowe dla pracowników sądów w całej Europie” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do urzędników sądowych z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA), a partnerami – EJTN oraz szkoły wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich UE.

Głównym celem projektu jest rozwijanie zarówno wiedzy prawniczej, jak i językowych kompetencji pracowników sądów w celu ułatwienia komunikacji i współpracy transgranicznej.

Projekt „Enhancing Cross-border Mutual Legal Assistance and Recognition of Decisions within the Context of Detention”

Projekt „Wzmocnienie transgranicznej wzajemnej pomocy prawnej i uznawania orzeczeń w kontekście pozbawienia wolności” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Belgii, Francji, Hiszpanii, Polski, Rumunii, a także EJTN i Rada Europy.

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie środków będących alternatywą wobec pozbawienia wolności.

Projekt „Study on the Training Needs of Court Staff on EU Law in the EU”

Projekt „Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników sądów i prokuratury w zakresie prawa UE w krajach UE” jest realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z Europejskim Instytutem Administracji Publicznej (EIPA) oraz instytucjami odpowiedzialnymi za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich UE jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Projekt „Uniting forces against cyber challenges of terrorism – exchange of best practices”

Celem projektu pt.: „Uniting forces against cyber challenges of terrorism – exchange of best practices” było podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej dotyczącej zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy użyciu systemów informatycznych, a także wzmocnienie wzajemnej współpracy poprzez wymianę najlepszych praktyk. Projekt, współfinansowany przez UE, koordynowany był przez Belgijski Instytut Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (IFJ-IGO).

Projekt Jus Lingua

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury od 2017 r. jest partnerem w projekcie „Jus Lingua in English”, koordynowanym przez Francuską Krajową Szkołą Sędziowsko-Prokuratorską (École nationale de la magistrature - ENM). Partnerami w przedmiotowym projekcie są również Hiszpański Ośrodek Studiów Prawniczych (Centro De Estudios Jurídicos) i Holenderskie Centrum Szkolenia i Studiów Wymiaru Sprawiedliwości (Stichting Studiecentrum Rechtspleging – SSR).

Projekt szkoleń językowych pt.: „Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU”

   W 2017 roku zakończył się dofinansowywany przez Komisję Europejską projekt szkoleń językowych pt.: „Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU” (Grant Agreement JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762). Projekt ten, realizowany w latach 2016-2017 we współpracy z partnerami z Czech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji, miał na celu podniesienie kompetencji językowych uczestników w celu usprawnienia współpracy i wymiany informacji między instytucjami wymiaru sprawiedliwości z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Społeczna reintegracja osób skazanych w UE

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa w Rumunii zakończyła realizację projektu pt.: „Społeczna reintegracja osób skazanych w UE” (Social reintegration of sentenced persons: a comprehensive European approach)  GRANT AGREEMENT NO. JUST/2013/JPEN/AG/4495.

Praktyczne zastosowanie instrumentów współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa w Rumunii zakończyła realizację projektu pt.: „Praktyczne zastosowanie instrumentów współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych” (Practical exercises in implementing the judicial cooperation instruments in civil and commercial matters) GRANT AGREEMENT NO. JUST/2013/JCIV/AG/4634.

 

Prawa procesowe w prawie karnym Unii Europejskiej

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa w Rumunii zakończyła realizację projektu pt.: "Prawa procesowe w prawie karnym Unii Europejskiej" (Procedural rights in EU criminal law)  GRANT AGREEMENT NO. JUST/2013/JPEN/AG/4496.

ACTIONES - Aktywne szkolenie z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej

    W październiku 2017 roku zakończył się trwający od listopada 2015 roku projekt aktywnych szkoleń z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej (Projekt ACTIONES).

ACTIONES - Aktywne szkolenie z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej

ACTIONES - Aktywne szkolenie z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej

 

 Projekt ACTIONES, realizowany w okresie od listopada 2015 r. do października 2017 r., koordynowany jest przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji (EUI).

Szkolenia i konferencje międzynarodowe - rok 2013

 

Szkolenia za granicą

 

EU disability law and the UN convention on the rights of persons with disabilities           
24 - 25 stycznia 2013, Trewir

Szkolenia i konferencje międzynarodowe - rok 2012

Szkolenia za granicą

 

Szkolenie z Katalogu EJTN: "Illegal immigration and trafficking in human beings: investigation, evidence, legal framework and sanctions"
2-3 lutego 2012, Lizbona       

Szkolenia i konferencje międzynarodowe - rok 2011

Szkolenia za granicą

 

Seminarium nt. „Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”

17-28 stycznia 2011 i  31 stycznia - 11 lutego 2011, Trewir

 

Strony

Subscribe to Projekty zakończone