Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej

Do zadań Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej (OAP) należy organizowanie i prowadzenie aplikacji sędziowskiej, w tym prowadzonej w formie aplikacji uzupełniającej, w szczególności:

 1. przygotowywanie warunków dla przeprowadzania egzaminu prokuratorskiego, a także wsparcie organizacyjne i techniczne zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych;
 2. opracowywanie szczegółowych programów aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonej w formie aplikacji uzupełniającej oraz organizowanie przebiegu tych aplikacji;
 3. koordynowanie działań zapewniających prawidłową współpracę pomiędzy Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej  i  Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej oraz pomiędzy tymi Ośrodkami a innymi jednostkami organizacyjnymi Krajowej Szkoły;
 4. współpraca z wykładowcami, patronami oraz innymi podmiotami w sprawach aplikantów;
 5. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem aplikantów.

Do zadań Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej (OAP) należy także:

 1. organizowanie działalności wydawniczej, w tym w zakresie dotyczącym Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 2. prowadzenie Biblioteki Krajowej Szkoły, obejmujące:
  1. ewidencję materiałów bibliotecznych,
  2. udostępnianie materiałów bibliotecznych i prowadzenie w tym zakresie ewidencji,
  3. zabezpieczanie i konserwowanie materiałów bibliotecznych,
  4. wnioskowanie zakupów materiałów bibliotecznych i ich realizację,
  5. przeprowadzanie rocznej (do bilansu) weryfikacji i uzgodnienia stanu materiałów bibliotecznych z ewidencją księgową w DFK;
 3. prowadzenie badań i analiz służących:
 1. ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze w celu ich wykorzystania w działalności szkoleniowej,
 2. ustaleniu potrzeb szkoleniowych sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, a także potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych, urzędników sądowych oraz urzędników prokuratury,
 3. realizacji pozostałych zadań KSSiP.
 1. współpraca z Biurem Dyrektora, w szczególności z Działem ds. Funduszy Zewnętrznych w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy zewnętrznych dla realizowanych zadań.

W Ośrodku Aplikacji Prokuratorskiej wyodrębnia się:

 1. Sekretariat;
 2. Dział Dydaktyczny;
 3. Dział Praktyk i Jakości Kształcenia;
 4. Dział Spraw Aplikantów i Egzaminu Prokuratorskiego;
 5. Dział Badań i Analiz.

Do zadań Działu Dydaktycznego OAP należy:

 1. opracowywanie szczegółowych programów poszczególnych cykli zajęć (zjazdów) i praktyk;
 2. organizowanie przebiegu procesu szkoleniowego, w tym:
  1. przygotowywanie i realizowanie planów zajęć,
  2. współpraca z wykładowcami,
  3. przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji szkoleniowej, w tym list obecności na zajęciach oraz usprawiedliwień nieobecności na zajęciach,
  4. opracowywanie informacji o usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach aplikantów na każdym zjeździe i przekazywanie zestawienia do działów praktyk i spraw aplikantów, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kolejnego zjazdu,
  5. przygotowywanie informacji dla Rady Programowej o potrzebie powierzenia zajęć w ramach aplikacji kandydatowi na wykładowcę Krajowej Szkoły;
 3. nadzór nad wykonywaniem przez wykładowców zadań wynikających z programów;
 4. współpraca przy realizacji rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;
 5. organizowanie szkoleń i konferencji dla wykładowców prowadzących zajęcia dla aplikantów;
 6. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem aplikantów;
 7. współpraca merytoryczna z Działem Współpracy Międzynarodowej OSUiWM w związku z organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym z udziałem aplikantów;
 8. przygotowywanie i przeprowadzanie sprawdzianów i udzielanie pomocy komisjom powołanym do ich przeprowadzenia;
 9. opracowywanie i publikacja list aplikantów z wynikami sprawdzianów;
 10. realizowanie na podstawie porozumień z podmiotami zewnętrznymi kursów i szkoleń dla aplikantów;
 11. współpraca z Sekcją ds. szkoleń multimedialnych oraz Sekcją – Platforma VR/AI w związku z realizacją projektów szkoleniowych multimedialnych, na potrzeby szkolenia aplikantów.
 12. po zakończeniu szkolenia danego rocznika opracowywanie zestawienia ocen wszystkich aplikantów danego rocznika ze wszystkich sprawdzianów i przekazanie tego zestawienia do Działu Praktyk i Spraw Aplikantów OAP najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu prokuratorskiego;
 13. po zakończeniu szkolenia danego rocznika przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami indywidualnych zestawień ocen ze sprawdzianów uzyskanych przez aplikanta potwierdzonych pieczęcią i podpisem osoby weryfikującej poprawność danych;
 14. współpraca merytoryczna z Działem Badań i Analiz w związku z prowadzonymi badaniami ankietowymi wśród aplikantów i wykładowców;
 15. analizowanie raportów i opracowań przygotowanych przez Dział Badań i Analiz w kontekście przygotowywania i realizowania planów zajęć oraz współpracy z wykładowcami.

Do zadań Działu Dydaktycznego OAP należy również współorganizowanie we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej im. Aleksandra Głazka oraz organizowanie Konkursu Krasomówczego dla aplikantów Krajowej Szkoły.

Do zadań Działu Praktyk i Jakości Kształcenia OAP należy:

 1. prowadzenie akt szkoleniowych aplikantów, obejmujących w szczególności: opinie, nagrody, kary porządkowe, zarządzenia dotyczące przebiegu szkolenia, w tym o zmianie terminów odbywanych przez aplikantów praktyk lub o zmianie terminów dni wolnych od zajęć i praktyk;
 2. udzielanie pomocy i informacji aplikantom w sprawach szkoleniowych;
 3. prowadzenie ewidencji dotyczącej usprawiedliwienia nieobecności aplikantów na praktykach i czynności z tym związanych;
 4. przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami dokumentów dotyczących indywidualnych zestawień ocen z praktyk uzyskanych przez aplikanta, potwierdzonych pieczęcią i podpisem osoby weryfikującej poprawność danych, a do archiwum zakładowego przekazywanie opinii z praktyk – nie później niż po zakończeniu szkolenia danego rocznika;
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zarządzeń oraz innych pism dotyczących praktyk, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych w ramach Ośrodka;
 6. wyznaczanie patronów koordynatorów i patronów praktyk oraz współpraca z nimi w ramach wykonywania patronatu;
 7. koordynowanie praktyk;
 8. nadzorowanie realizacji obowiązków przez patronów koordynatorów i patronów praktyk;
 9. organizowanie szkoleń i konferencji dla patronów koordynatorów i patronów praktyk;
 10. współpraca merytoryczna z Działem Badań i Analiz w związku z prowadzonymi badaniami ankietowymi wśród aplikantów, patronów praktyk i patronów koordynatorów;
 11. analizowanie raportów i opracowań przygotowanych przez Dział Badań i Analiz w kontekście koordynowania praktyk oraz współpracy z patronami koordynatorami i patronami praktyk;
 12. analiza przebiegu procesu szkoleniowego w celu zapewnienia jego spójności i podniesienia jakości;
 13. prowadzenie badań dotyczących efektywności kształcenia;
 14. przeprowadzanie hospitacji zajęć.

Zadania, o których mowa wyżej Dział Praktyk i Jakości Kształcenia OAP realizuje niezależnie od zadań realizowanych przez Dział Dydaktyczny OAP.

Do zadań Działu Spraw Aplikantów i Egzaminu Prokuratorskiego należy:

 1. organizacja uroczystości inauguracji i zakończenia szkolenia kolejnych roczników aplikacji;
 2. nadzorowanie realizacji obowiązków przez aplikantów, w tym przygotowywanie dokumentacji w przedmiocie przyznania nagrody lub wymierzenia kary porządkowej,
 3. przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami dokumentów dotyczących nałożonych kar i otrzymanych nagród;
 4. współpraca z Działem Dydaktycznym OAS w przedmiocie organizacji wydarzeń AIAKOS i THEMIS, w szczególności w zakresie dotyczącym naboru i selekcji kandydatów;
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, sprzeciwów, postanowień, zezwoleń, zarządzeń oraz innych pism dotyczących indywidualnych spraw aplikantów, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych w ramach Ośrodka;
 6. wydawanie aplikantom legitymacji, zaświadczeń o przebiegu aplikacji, a także dokumentacji dotyczącej udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 7. przygotowywanie zajęć z języków obcych oraz innych zajęć dodatkowych dla aplikantów;
 8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wniesionych przez aplikantów środków zaskarżenia, w tym kompletowanie akt i przedstawianie ich Ministrowi Sprawiedliwości lub sądowi oraz monitorowanie przebiegu postępowania;
 9. przygotowywanie od strony organizacyjnej egzaminu prokuratorskiego;
 10. wsparcie organizacyjne i techniczne zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych;
 11. przygotowywanie list klasyfikacyjnych egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej;
 12. organizowanie wyboru stanowisk asesorskich przez egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej;
 13. wydawanie dyplomów ukończenia aplikacji oraz dyplomów złożenia egzaminu;
 14. załatwianie innych spraw dotyczących praw lub obowiązków aplikantów.

Do zadań Działu Badań i Analiz należy prowadzenie badań i analiz w zakresie służącym realizacji zadań Krajowej Szkoły, a w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych statystycznych dotyczących działalności Krajowej Szkoły;
 2. prowadzenie badań i analiz dotyczących bieżących oraz perspektywicznych potrzeb szkoleniowych kadr sądownictwa i prokuratury, w szczególności tych, które winny stanowić podstawę do przygotowania corocznych założeń programowych w zakresie szkolenia ustawicznego;
 3. opracowywanie standardów szkoleń i materiałów szkoleniowych;
 4. opracowywanie i wdrażanie systemu długoterminowych i zewnętrznych ewaluacji szkoleń;
 5. opracowywanie i udzielanie informacji w zakresie związanym z realizacją zadań OSUiWM oraz prowadzonymi badaniami i analizami;
 6. współpraca merytoryczna z OAS i OAP oraz opracowywanie analizy danych statystycznych na zlecenie OAS i OAP.

 

Data publikacji: 
2018-01-11 14:35
Data wytworzenia: 
2018-01-11 14:34
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-01-25 13:25
Autor zmiany: 
Anna
Tabin