Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej

Do zadań Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej należy organizowanie i prowadzenie aplikacji prokuratorskiej, w tym w szczególności:

 1. przygotowywanie warunków dla przeprowadzania egzaminu prokuratorskiego, a także wsparcie organizacyjne i techniczne zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych;
 2. opracowywanie szczegółowego programu aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonej w formie aplikacji uzupełniającej oraz organizowanie przebiegu tych aplikacji;
 3. koordynowanie działań zapewniających prawidłową współpracę pomiędzy Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej  i  Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej oraz pomiędzy tymi Ośrodkami a innymi jednostkami organizacyjnymi Krajowej Szkoły;
 4. współpraca z wykładowcami, patronami oraz innymi podmiotami w sprawach aplikantów;
 5. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem aplikantów;
 6. organizowanie działalności wydawniczej, w tym w zakresie dotyczącym Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W Ośrodku Aplikacji Prokuratorskiej wyodrębnia się:

 1. Sekretariat;
 2. Dział Dydaktyczny;
 3. Dział Praktyk i Spraw Aplikantów.

Do zadań Działu Dydaktycznego należy:

 1. opracowywanie szczegółowych programów poszczególnych cykli zajęć (zjazdów) i praktyk;
 2. organizowanie przebiegu procesu szkoleniowego, w tym:
  1. przygotowywanie i realizowanie planów zajęć,
  2. współpraca z wykładowcami,
  3. przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji szkoleniowej, w tym list obecności na zajęciach oraz usprawiedliwień nieobecności na zajęciach,
  4. opracowywanie informacji o usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach aplikantów na każdym zjeździe i przekazywanie zestawienia do działów praktyk i spraw aplikantów, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kolejnego zjazdu,
  5. przygotowywanie informacji dla Rady Programowej o potrzebie powierzenia zajęć w ramach aplikacji kandydatowi na wykładowcę Krajowej Szkoły;
 3. nadzór nad wykonywaniem przez wykładowców zadań wynikających z programów;
 4. współpraca przy realizacji rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;
 5. organizowanie szkoleń i konferencji dla wykładowców prowadzących zajęcia dla aplikantów;
 6. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem aplikantów;
 7. współpraca merytoryczna z Działem Współpracy Międzynarodowej OSUiWM w związku z organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym z udziałem aplikantów;
 8. przygotowywanie i przeprowadzanie sprawdzianów i udzielanie pomocy komisjom powołanym do ich przeprowadzenia;
 9. opracowywanie i publikacja list aplikantów z wynikami sprawdzianów;
 10. po zakończeniu szkolenia danego rocznika opracowywanie zestawienia ocen wszystkich aplikantów danego rocznika ze wszystkich sprawdzianów i przekazanie tego zestawienia do odpowiednich działów praktyk i spraw aplikantów najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego;
 11. po zakończeniu szkolenia danego rocznika przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami sprawdzianów w postaci elektronicznego nośnika danych, a w razie jego braku w wersji papierowej oraz arkuszy ocen;
 12. współpraca merytoryczna z Działem Badań i Analiz OSUiWM w związku z prowadzonymi badaniami ankietowymi wśród aplikantów i wykładowców;
 13. nalizowanie raportów i opracowań przygotowanych przez Dział Badań i Analiz OSUiWM w kontekście przygotowywania i realizowania planów zajęć oraz współpracy z wykładowcami;
 14. obsługa administracyjna koła kryminalistyki i nauk sądowych.

Do zadań Działu Praktyk i Spraw Aplikantów należy:

 1. udzielanie pomocy i informacji aplikantom w sprawach szkoleniowych;
 2. prowadzenie akt szkoleniowych aplikantów, obejmujących w szczególności: opinie, nagrody, kary porządkowe i usprawiedliwienia nieobecności na praktykach;
 3. przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami dokumentów obejmujących opinie z praktyk, nałożone kary i otrzymane nagrody nie później niż po zakończeniu szkolenia danego rocznika;
 4. nadzorowanie realizacji obowiązków przez aplikantów, w tym przygotowanie dokumentacji w przedmiocie przyznania nagrody lub wymierzenia kary porządkowej;
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, zezwoleń, projektów zarządzeń o potrąceniu stypendium i innych pism dotyczących aplikantów;
 6. wydawanie legitymacji aplikantów zaświadczeń o przebiegu aplikacji;
 7. wydawanie dyplomów ukończenia aplikacji oraz dyplomów złożenia egzaminu;
 8. załatwianie innych spraw dotyczących praw lub obowiązków aplikantów;
 9. wyznaczanie patronów koordynatorów i patronów praktyk oraz współpraca z nimi w ramach wykonywania patronatu;
 10. koordynowanie praktyk;
 11. nadzorowanie realizacji obowiązków przez patronów koordynatorów i patronów praktyk;
 12. organizowanie szkoleń i konferencji dla patronów koordynatorów i patronów praktyk
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wniesionych przez aplikantów środków zaskarżenia, w tym kompletowanie akt i przedstawianie ich Ministrowi Sprawiedliwości lub sądowi oraz monitorowanie przebiegu postępowania;
 14. przygotowywanie zajęć z języków obcych oraz innych zajęć dodatkowych dla aplikantów;
 15. współpraca z działami dydaktycznymi odpowiednio Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej i Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej w przedmiocie organizacji wydarzeń AIAKOS i THEMIS, w szczególności w zakresie dotyczącym naboru i selekcji kandydatów;
 16. przygotowywanie od strony organizacyjnej egzaminu prokuratorskiego;
 17. wsparcie organizacyjne i techniczne zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych;
 18. przygotowywanie list klasyfikacyjnych egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej;
 19. współpraca merytoryczna z Działem Badań i Analiz OSUiWM w związku z prowadzonymi badaniami ankietowymi wśród aplikantów, patronów praktyk i patronów koordynatorów;
Data publikacji: 
2018-01-11 14:35
Data wytworzenia: 
2018-01-11 14:34
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-03-07 21:53
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma