Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Kierownictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dariusz Pawłyszcze

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dariusz Pawłyszcze

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dr hab. Czesław Kłak

Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2003 r.). W 2005 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie rozprawy nt. „Wyrok nakazowy a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka” stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo karne, postępowanie karne). W 2012 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. „Skarga na przewlekłość postępowania a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” i dorobku naukowego stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność: postępowania karne). Obecnie jest profesorem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, gdzie kieruje Katedrą Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych. W 2007 r. ukończył etatową aplikację prokuratorską i złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin prokuratorski. Pracował w Prokuraturze Rejonowej w Ropczycach i Rzeszowie, od 1 grudnia 2021 r. jest prokuratorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Od 2011 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prowadząc zajęcia dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów. Od 2021 r. jest Redaktorem Naczelnym Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 10 grudnia 2021 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. aplikacji prokuratorskiej. Jest członkiem Trybunału Stanu (od 2018 r.) i Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2019 r.). Jest także wiceprzewodniczącym Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru województwa podkarpackiego na lata 2018 – 2022. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii autorskich, artykułów naukowych, opublikowanych w prestiżowych periodykach naukowych (m.in. „Przegląd Sądowy”, „Przegląd Legislacyjny”, „Palestra”, „Prokuratura i Prawo”), rozdziałów w monografiach zbiorowych oraz glos do orzeczeń sądowych. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Legislacyjny”, członkiem Komitetu Naukowego kwartalnika „Wojskowy Przegląd Prawniczy” oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej kwartalnika „Probacja”, a także licznych towarzystw naukowych, m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP), Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adam Czerwiński

Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej

Adam Czerwiński

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej (1991_r.). Ukończył również studia podyplomowe z ochrony praw człowieka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także z ekonomii i finansów dla sędziów na Uniwersytecie Łódzkim. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej był sędzią Sądu Rejonowego w Lublinie, w_którym pełnił także funkcję przewodniczącego wydziału. Od 2003 r. jest sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie. Od 2009 r. delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i_Prokuratury. Pełnił funkcję kierownika działu, a od 2010 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej. Był wieloletnim wykładowcą i_egzaminatorem na aplikacji radcowskiej. Prowadził również wykłady dla aplikantów adwokackich i sądowych. W latach 2012 - 2014 prowadził zajęcia dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z mediacji oraz praktycznych aspektów procesu cywilnego. Od lipca 2020 r. jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dr Dorota Machnik

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-finansowych

dr Dorota Machnik

 

Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, w zakresie finansów i inwestycji oraz rachunkowości. W 2009 roku uzyskała na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej na temat "Audyt wewnętrzny instrumentem wspierającym racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach budżetowych na przykładzie sądów rejonowych". Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej w Instytucie "Orgmasz", a także z zakresu zarządzania instytucjami publicznymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest autorką publikacji z zakresu finansów publicznych, audytu i racjonalnego gospodarowania w jednostkach sektora finansów publicznych. Wieloletni pracownik, w tym Dyrektor Sądu Rejonowego w Bytomiu. W latach 2014-2020 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Od 16 lipca 2020 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. administracyjno-finansowych.

Data wytworzenia: 
2018-04-03 08:56
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-12-17 21:46
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma