Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Kierownictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dariusz Pawłyszcze

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dariusz Pawłyszcze

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sędzia Robert Pelewicz

Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Postanowieniem Prezydenta RP z dniem 30 stycznia 1995 r. został powołany do pełnienia urzędu sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. W 2002 roku uzyskał tytuł honorowy „Sędzia Europejski", przyznany przez Międzynarodową Komisję Prawników - Sekcja Polska, jako wyraz najwyższej oceny uzasadnień do orzeczeń wydanych w oparciu o postanowienia Konstytucji RP oraz akty prawa międzynarodowego. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 marca 2007 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, obecnie, jako sędzia delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury od dnia 1 lipca 2021 r. orzeka na delegacji w Sądzie Apelacyjnym Krakowie. Od 2 kwietnia 2022 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierującego Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej. Ukończył dwusemestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie „Prawo Unii Europejskiej" oraz dwusemestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie „Retoryka i kreowanie wizerunku dla prawników". Od 2010 roku do 1 grudnia 2020 roku był czynnym wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, z zakresu prawa karnego, prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem systemu prawnego Unii Europejskiej oraz z zakresu ustroju sądownictwa polskiego.  W latach 2014- 2015 był w ramach działań Komisji Europejskiej ekspertem krótkookresowym w projekcie Komisji Europejskiej „Wsparcie reform sądownictwa karnego w Uzbekistanie", DCI ASIE 2009/020-509 (Taszkient – Uzbekistan). Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym redaktorem naukowym, artykułów naukowych, opublikowanych w prestiżowych periodykach naukowych (m.in. „Probacja”, „Kwartalnik Krajowej Szkoły  Sądownictwa i Prokuratury „Prokuratura i Prawo”), rozdziałów w monografiach zbiorowych oraz glos do orzeczeń sądowych. W okresie od 2015 do 2019 roku należał do Rady Programowo - Naukowej kwartalnika „Probacja", powoływanej przez Ministra Sprawiedliwości, a w okresie od 2016 roku do 2018 roku był zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika Służby Więziennej „Przegląd Więziennictwa Polskiego".

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dr hab. Czesław Kłak

Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2003 r.). W 2005 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na podstawie rozprawy nt. „Wyrok nakazowy a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka” stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo karne, postępowanie karne). W 2012 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. „Skarga na przewlekłość postępowania a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” i dorobku naukowego stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność: postępowania karne). Obecnie jest profesorem w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 2007 r. ukończył etatową aplikację prokuratorską i złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin prokuratorski. Pracował w Prokuraturze Rejonowej w Ropczycach i Rzeszowie, od 1 grudnia 2021 r. jest prokuratorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Od 2011 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury, prowadząc zajęcia dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów. Od 2021 r. jest Redaktorem Naczelnym Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 10 grudnia 2021 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. aplikacji prokuratorskiej. Jest członkiem Trybunału Stanu (od 2018 r.) i Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2019 r.). Jest także wiceprzewodniczącym Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru województwa podkarpackiego na lata 2018 – 2022. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii autorskich, artykułów naukowych, opublikowanych w prestiżowych periodykach naukowych (m.in. „Przegląd Sądowy”, „Przegląd Legislacyjny”, „Palestra”, „Prokuratura i Prawo”), rozdziałów w monografiach zbiorowych oraz glos do orzeczeń sądowych. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Legislacyjny”, członkiem Komitetu Naukowego kwartalnika „Wojskowy Przegląd Prawniczy” oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej kwartalnika „Probacja”, a także licznych towarzystw naukowych, m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP), Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dr hab. Maria Joanna Gondek

Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dr Dorota Machnik

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-finansowych

dr Dorota Machnik

 

Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, w zakresie finansów i inwestycji oraz rachunkowości. W 2009 roku uzyskała na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej na temat "Audyt wewnętrzny instrumentem wspierającym racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach budżetowych na przykładzie sądów rejonowych". Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej w Instytucie "Orgmasz", a także z zakresu zarządzania instytucjami publicznymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest autorką publikacji z zakresu finansów publicznych, audytu i racjonalnego gospodarowania w jednostkach sektora finansów publicznych. Wieloletni pracownik, w tym Dyrektor Sądu Rejonowego w Bytomiu. W latach 2014-2020 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Od 16 lipca 2020 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. administracyjno-finansowych.

Data wytworzenia: 
2018-04-03 08:56
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-05-20 12:29
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński