Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


2023

Nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 r.

Informacje

  • Stosownie do art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217, dalej: „ustawa o KSSIP”), zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty, wskazane w art. 37c ustawy o KSSiP, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) – link rekrutacja.kssip.gov.pl w terminie od 3 do 17 marca 2023 r.
  • Złożenie zgłoszenia do konkursu w formie innej niż elektroniczna z pominięciem systemu IRK traktowane będzie jako bezskuteczne i nie wywołujące skutków prawnych.
  • Termin złożenia zgłoszenia do konkursu w formie elektronicznej upływa z dniem 17 marca 2023 r. o godz. 23:59
  • W związku z koniecznością składania zgłoszeń do konkursu wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IRK, również wezwania do usunięcia braków zgłoszenia oraz zawiadomienia o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu, będą dokonywane w formie elektronicznej – zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz. U. z 2018 r. poz. 602, z późn. zm.).
  • Opłata za udział w konkursie wynosi 872,50 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 54 1020 2892 0000 5302 0752 7700, z dopiskiem „Opłata za konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
  • W związku z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że do zgłoszenia do konkursu składanego w formie elektronicznej mogą zostać załączone wyłącznie dokumenty wskazane w art. 37c ustawy o KSSiP. 
  • W zw. z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2022 r., sygn. akt K 3/22, orzekającym o niezgodności z Konstytucją art. 37b ust. 1 pkt 1 ustawy o KSSiP i utratą mocy powołanego wyżej przepisu z dniem 21 grudnia 2022 r., brak przeszkód do przyjęcia na aplikację osób przekraczających wiek określony w tym przepisie, tj. 40 rok życia.

Rejestracja Kandydatów

Internetowa Rejestracja Kandydatów [IRK]

Oświadczene o odstąpieniu od udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską wraz z wnioskiem o zwrot opłaty

 

 


Komunikaty i zarządzenia


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2023 roku

Komunikat nr 43/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 r.

Komunikat nr 44/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2023 r. 

ZARZĄDZENIE Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 781/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku składania w formie elektronicznej dokumentów stanowiących zgłoszenie do konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2023 r.

Komunikat nr 46/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Komunikatów nr 43/2022 i 44/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 18 i 23 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2023 r.

KomunikatNr 3/2023Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu aktów prawnych objętych zakresem testu w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 r.

Komunikat nr 6/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wymogów jakim winno odpowiadać zaświadczenie o zatrudnieniu przedkładane przez kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 roku

Komunikat nr 7/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie informacji o ogłoszeniu listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej w 2023 r.

Komunikat nr 8/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2023 r.

Komunikat nr 9/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 r. oraz określenia trybu ich składania

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 roku

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 roku

Komunikat nr 10/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 r. oraz wskazania czasu i miejsca przeprowadzenia konkursu

 

Informacja Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kandydatów oraz zasad przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 roku

 

Komunikat nr 11/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na IV rocznik aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

Komunikat nr 13/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie objęcia ubezpieczeniem od NNW kandydatów uczestniczących w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 r.

 

Test konkursowy dla kandydatów na aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej w 2023 roku

 

Komunikat Zastępcy Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów IV rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej

Komunikat nr 15/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie rozpoczęcia przyjmowania wniosków na aplikację uzupełniającą sędziowską

Komunikat nr 17/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na IV rocznik aplikacji uzupełniającej sędziowskiej

 

 

Data publikacji: 
2022-11-10 08:59
Data wytworzenia: 
2022-11-10 08:58
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2023-06-01 12:27
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki