Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2018 r.

Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości i komunikaty Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dotyczące naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2018 r.                                                                               

Nabór 2018

Informacje

  • Zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską 2018 r.” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (adres j.w.), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

  • Termin złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 21 września 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin zgłoszenia do konkursu uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

  • Zgłoszenie do konkursu może również złożyć kandydat, który przedstawi zaświadczenie, z którego wynika, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do udziału w konkursie jest złożenie przez niego, nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia 7 listopada 2018 r. odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim.

  • Opłata za udział w konkursie wynosi 1050 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 56 1240 4650 1111 0010 4960 9870, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację sędziowskąi aplikację prokuratorską w 2018 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba,w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.

  • W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że nie będzie przyjmować żadnych dokumentów poza składającymi się na zgłoszenie do konkursu, a wskazanymi w treści art. 17 ust. 4 lub 4a ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624 ze zm.). Wszelkie zbędne dokumenty będą odsyłane nadawcy.

  • Informacje w sprawie konkursu udzielane są pod numerami telefonów: (12) 617-96-22, (12) 617-96-29 oraz drogą elektroniczną: j.hodas@kssip.gov.pl, j.zielinska@kssip.gov.pl

W związku ze zbliżającym się pierwszym etapem konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, który odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. w siedzibie „Targów w Krakowie” Spółka z o. o. przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie, informujemy, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego komisji konkursowej, osoby towarzyszące kandydatom, nie będą wpuszczane na teren budynku, w którym przeprowadzony zostanie egzamin.

 

Rejestracja kandydatów

Komunikaty i zarządzenia

I etap konkursu

II etap konkursu

W związku ze zbliżającym się drugim etapem konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. w siedzibie „Targów w Krakowie” Spółka z o. o. przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie, informujemy, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego komisji konkursowej, osoby towarzyszące kandydatom, nie będą wpuszczane na teren budynku, w którym przeprowadzony zostanie egzamin.

Analiza naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską - 2018

 

Data publikacji: 
2018-04-18 14:42
Data wytworzenia: 
2018-04-18 14:41
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2019-03-04 11:42
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński