Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Aplikacja sędziowska

Aplikacja sędziowska trwa 36 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej listy przyjętych na tę aplikację.

W trakcie aplikacji sędziowskiej aplikanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole oraz praktyki zgodnie z programem aplikacji.

Dyrektor Krajowej Szkoły wyznacza aplikantowi patrona koordynatora- sędziego, który służy aplikantowi pomocą merytoryczną oraz nadzoruje i koordynuje prawidłowy przebieg jego praktyk, zgodnie z programem aplikacji.

Na czas odbywania przez aplikanta praktyk Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek patrona koordynatora, wyznacza aplikantowi patrona każdej z praktyk, który zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków w trakcie praktyki. Po zakończeniu praktyki patron przedstawia patronowi koordynatorowi pisemną opinię wraz z oceną przebiegu praktyki.

Po odbyciu 24 miesięcy aplikacji sędziowskiej, aplikant będzie mógł zostać upoważniony przez sędziego patrona praktyki do wykonywania czynności, w tym zadawania pytań świadkom, biegłym i stronom, w trakcie posiedzenia jawnego lub rozprawy, stanowiących kompetencję sędziego – przewodniczącego składu, w obecności i pod nadzorem sędziego.

Aplikanci przystępują do egzaminu sędziowskiego nie później niż w terminie miesiąca od dnia ukończenia aplikacji sędziowskiej. Egzamin sędziowski składa się z części pisemnej i ustnej.

Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu opracowuje zespół egzaminacyjny powoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana w tym samym trybie.

Aplikanci, którzy odbyli aplikację sędziowską i złożyli egzamin sędziowski będą mogli zostać asesorami sądowymi według obiektywnych i przejrzystych zasad naboru.

Egzaminowanemu aplikantowi sędziowskiemu będzie przysługiwał wybór jednego z wolnych stanowisk asesorskich, dokonywany ściśle według kolejności miejsca zajmowanego na liście klasyfikacyjnej, które uwarunkowane jest wyłącznie wynikiem uzyskanym na egzaminie sędziowskim.

Asesorów sądowych będzie mianował na czas nieokreślony Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Data publikacji: 
2013-08-08 11:26
Data wytworzenia: 
2013-08-08 11:26
Ostatnia zmiana: 
2021-03-17 07:32
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński