Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Nabór 2016

Informacje

  • Zgłoszenie do konkursu na aplikację ogólną wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami można przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację ogólną” lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej w siedzibie KSSiP w Krakowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
  • Termin do złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 12 sierpnia 2016 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin do złożenia zgłoszenia do konkursu, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostało nadane w placówce pocztowej ope¬ratora publicznego lub innego uprawnionego operatora pocztowego.
  • Zgłoszenie do konkursu może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, z którego wynika, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia 11 października 2016 r., odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
  • Opłata za udział w konkursie wynosi 925 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy KSSiP prowadzony w PEKAO SA Oddział w Krakowie, numer: 56 1240 4650 1111 0010 4960 9870, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację ogólną w 2016 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
  • Za oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie, uważa się również wydruk komputerowy potwierdzający dokonanie przelewu z internetowego konta bankowego.
  • Dopuszczalne jest złożenie kopii dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych i dowodu osobistego – w formie światłokopii (kserokopia).
  • Życiorys powinien obejmować skrótowy opis przebiegu dotychczasowego życia, ograniczony do istotnych faktów, najczęściej w postaci syntetycznej, z podaniem dat oraz przypisanych do nich faktów. Życiorys winien być podpisany.
  • 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych składane przez kandydatów przystępujących do konkursu, powinny być czytelnie podpisane – imieniem i nazwiskiem kandydata.
  • Test konkursowy oraz zadania w ramach pracy pisemnej obejmują dziedziny prawa określone w § 5 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1006).

           KSSiP nie będzie publikować szczegółowego wykazu aktów prawnych obowiązujących w konkursie na aplikację ogólną.

Rejestracja kandydatów

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów [ERK]

Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie na aplikację ogólną wraz z wnioskiem o zwrot opłaty

Komunikaty i zarządzenia

 

       II etap

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 307/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych na aplikację ogólną.

Konkurs 2016 - raport

Data wytworzenia: 
2016-06-03 14:56
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-11-22 13:13
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma