Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


O aplikacji

Aplikacja prokuratorska trwa 36 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej listy przyjętych na tę aplikację.

Celem aplikacji prokuratorskiej jest przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu prokuratora. W związku z tym szkolenie i praktyki odbywają się nie tylko w sądach powszechnych i prokuraturach, wojewódzkich sądach administracyjnych, ale także w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie, jednostkach policji, w tym w Szkole Policji w Katowicach, jednostkach administracji skarbowej, a także w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Aplikant prokuratorski, po ukończeniu 12 miesięcy aplikacji prokuratorskiej może występować przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności lub karą łagodniejszego rodzaju oraz wykroczenia, a także przed tym sądem w postępowaniu wykonawczym.

Aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości nie później niż w terminie miesiąca od dnia ukończenia aplikacji prokuratorskiej. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na jego część ustną opracowuje zespół egzaminacyjny powoływany w tym samym trybie, co komisja egzaminacyjna. Do egzaminu tego mogą również przystąpić asystenci prokuratora legitymujący się 5-letnim stażem na tym stanowisku.

Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu sporządza i przekazuje Prokuratorowi Generalnemu listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej. Warunkiem umieszczenia na tej liście jest złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Prokurator Generalny przedstawia egzaminowanemu aplikantowi propozycję pracy na stanowisku asesora prokuratury w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów. Asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury mianuje Prokurator Generalny. Asesor uprawniony jest do wykonywania przewidzianych ustawą czynności prokuratorskich. Odbycie asesury  przez absolwenta aplikacji prokuratorskiej daje mu uprawnienie do ubiegania się o powołanie na stanowisko prokuratora.

Data publikacji: 
2020-06-04 10:06
Data wytworzenia: 
2020-06-04 10:05
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-07-21 13:45
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma