Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej

Do zadań Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej należy organizowanie i prowadzenie aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji uzupełniającej, w tym w szczególności:

 1. przygotowywanie warunków dla przeprowadzania egzaminu sędziowskiego, a także wsparcie organizacyjne i techniczne zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych;
 2. opracowywanie szczegółowych programu aplikacji sędziowskiej oraz organizowanie przebiegu aplikacji;
 3. koordynowanie działań zapewniających prawidłową współpracę pomiędzy Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej i Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej oraz pomiędzy tymi Ośrodkami a innymi jednostkami organizacyjnymi Krajowej Szkoły;
 4. współpraca z wykładowcami, patronami oraz innymi podmiotami w sprawach aplikantów;
 5. współdziałanie z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem aplikantów.

W Ośrodku Aplikacji Sędziowskiej wyodrębnia się:

 1. Sekretariat;
 2. Dział Dydaktyczny;
 3. Dział Praktyk i Spraw Aplikantów.
 4. Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do spraw programowych i działalności szkoleniowej.

Do zadań Działu Dydaktycznego należy:

 1. opracowywanie szczegółowych programów aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji uzupełniającej sędziowskiej, organizowanie przebiegu tych aplikacji;
 2. organizowanie przebiegu procesu szkoleniowego, w tym:
  1. przygotowywanie i realizowanie planów zajęć,
  2. współpraca z wykładowcami,
  3. przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji szkoleniowej, w tym list obecnośći na zajęciach oraz usprawiedliwień nieobecności na zajęciach,
  4. opracowywanie informacji o usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach aplikantów na każdym zjeździe i przekazywanie zestawienia do Działu Praktyk i Spraw Aplikantów OAS, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kolejnego zjazdu,
  5. przygotowywanie informacji dla Rady Programowej o potrzebie powierzenia zajęć w ramach aplikacji kandydatowi na wykładowcę Krajowej Szkoły;
 3. nadzór nad wykonywaniem przez wykładowców zadań wynikających z programów;
 4. współpraca przy realizacji rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;
 5. rganizowanie szkoleń i konferencji dla wykładowców prowadzących zajęcia dla aplikantów;
 6. spółdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem aplikantów;
 7. współpraca merytoryczna z Działem Współpracy Międzynarodowej OSUiWM w związku z organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym z udziałem aplikantów;
 8. przygotowywanie i przeprowadzanie sprawdzianów i udzielanie pomocy komisjom powołanym do ich przeprowadzenia;
 9. opracowywanie i publikacja list aplikantów z wynikami sprawdzianów;
 10. po zakończeniu szkolenia danego rocznika opracowywanie zestawienia ocen wszystkich aplikantów danego rocznika ze wszystkich sprawdzianów i przekazanie tego zestawienia do Działu Praktyk i Spraw Aplikantów OAS najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu sędziowskiego;
 11. po zakończeniu szkolenia danego rocznika przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami sprawdzianów, w postaci elektronicznego nośnika danych, a w razie jego braku w wersji papierowej oraz arkuszy ocen;
 12. Współpraca merytoryczna z Działem Badań i Analiz OSUiWM w związku z prowadzonymi badaniami ankietowymi wśród aplikantów i wykładowców;
 13. Analizowanie raportów i opracowań przygotowanych przez Dział Badań i Analiz OSUiWM w kontekście przygotowywania i realizowania planów zajęć oraz współpracy z wykładowcami.
 14. organizowanie adresowanego do aplikantów Krajowej Szkoły Konkursu Krasomówczego naprzemiennie przez Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej i Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej.

Do zadań Działu Praktyk i Spraw Aplikantów należy:

 1. udzielanie pomocy i informacji aplikantom w sprawach szkoleniowych;
 2. prowadzenie akt szkoleniowych aplikantów, obejmujących w szczególności: opinie, nagrody, kary porządkowe i usprawiedliwienia nieobecności na praktykach;
 3. przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami dokumentów obejmujących opinie z praktyk, nałożone kary i otrzymane nagrody nie później niż po zakończeniu szkolenia danego rocznika;
 4. nadzorowanie realizacji obowiązków przez aplikantów, w tym przygotowanie dokumentacji w przedmiocie przyznania nagrody lub wymierzenia kary porządkowej;
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, zezwoleń, projektów zarządzeń o potrąceniu stypendium i innych pism dotyczących aplikantów;
 6. wydawanie legitymacji aplikantów zaświadczeń o przebiegu aplikacji;
 7. wydawanie dyplomów ukończenia aplikacji oraz dyplomów złożenia egzaminu;
 8. załatwianie innych spraw dotyczących praw lub obowiązków aplikantów;
 9. wyznaczanie patronów koordynatorów i patronów praktyk oraz współpraca z nimi w ramach wykonywania patronatu;
 10. koordynowanie praktyk;
 11. nadzorowanie realizacji obowiązków przez patronów koordynatorów i patronów praktyk;
 12. organizowanie szkoleń i konferencji dla patronów koordynatorów i patronów praktyk
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wniesionych przez aplikantów środków zaskarżenia, w tym kompletowanie akt i przedstawianie ich Ministrowi Sprawiedliwości lub sądowi oraz monitorowanie przebiegu postępowania;
 14. przygotowywanie zajęć z języków obcych oraz innych zajęć dodatkowych dla aplikantów;
 15. współpraca z działami dydaktycznymi odpowiednio Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej i Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej w przedmiocie organizacji wydarzeń AIAKOS i THEMIS, w szczególności w zakresie dotyczącym naboru i selekcji kandydatów;
 16. przygotowywanie od strony organizacyjnej egzaminu sędziowskiego;
 17. przygotowywanie list klasyfikacyjnych egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji uzupełniającej sędziowskiej;
 18. przygotowywanie list klasyfikacyjnych egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej;
 19. współpraca merytoryczna z Działem Badań i Analiz OSUiWM w związku z prowadzonymi badaniami ankietowymi wśród aplikantów, patronów praktyk i patronów koordynatorów;
Data publikacji: 
2018-01-11 14:28
Data wytworzenia: 
2018-01-11 14:27
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-03-07 21:50
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma