Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór 2015

Informacje

  • Zgłoszenie do konkursu na aplikację ogólną wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami można przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację ogólną” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie KSSiP w Krakowie, IV piętro, pok. 419, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
  • Termin do złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 21 sierpnia 2015 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin do złożenia zgłoszenia do konkursu, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostało nadane w placówce pocztowej ope­ratora publicznego lub innego uprawnionego operatora pocztowego.
  • Zgłoszenie do konkursu może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, z którego wynika, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia 2 listopada 2015 r., odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
  • Opłata za udział w konkursie wynosi 875 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy KSSiP prowadzony w PEKAO SA Oddział w Krakowie, numer: 56 1240 4650 1111 0010 4960 9870, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację ogólną w 2015 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
  • Za oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie, uważa się również wydruk komputerowy potwierdzający dokonanie przelewu z internetowego konta bankowego.
  • Dopuszczalne jest złożenie kopii dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych i dowodu osobistego – w formie światłokopii (kserokopia).
  • Życiorys powinien obejmować skrótowy opis przebiegu dotychczasowego życia, ograniczony do istotnych faktów, najczęściej w postaci syntetycznej, z podaniem dat oraz przypisanych do nich faktów. Życiorys winien być podpisany.
  • 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych składane przez kandydatów przystępujących do konkursu, powinny być czytelnie podpisane – imieniem i nazwiskiem kandydata.
  • Test konkursowy oraz zadania w ramach pracy pisemnej obejmują dziedziny prawa określone w § 5 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1006).

KSSiP nie będzie publikować szczegółowego wykazu aktów prawnych obowiązujących w konkursie na aplikację ogólną.

Rejestracja kandydatów

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów [ERK]

Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie na aplikację ogólną wraz z wnioskiem o zwrot opłaty

Komunikaty i zarządzenia

I etap

II etap

 

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 312/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych na aplikacje ogólną.

Data publikacji: 
2015-01-16 08:59
Data wytworzenia: 
2015-01-16 09:02
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-11-25 13:43
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma