Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Do zadań Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej należy organizowanie i prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury, współpraca międzynarodowa w tym zakresie, a także działalność wydawnicza, w tym w szczególności:

 1. szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;

 2. szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych, urzędników sądowych oraz urzędników prokuratury, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe;

 3. prowadzenie badań i analiz służących:

  1. ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze w celu ich wykorzystania w działalności szkoleniowej,

  2. ustaleniu potrzeb szkoleniowych osób zajmujących w sądach i prokuraturze stanowiska wymienione w pkt. 1 i 2,

  3. realizacji pozostałych zadań KSSiP;

 4. opracowywanie projektu regulaminu działalności szkoleniowej w zakresie realizowanym przez Ośrodek;

 5. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie związanym ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym kadr sądownictwa i jednostek organizacyjnych prokuratury;

 6. koordynowanie działalności szkoleniowej sądów i prokuratury;

 7. pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie funduszy, programów pomocowych Unii Europejskiej i innych;

W Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej wyodrębnia się:

 1. Sekretariat;

 2. Dział Szkoleń;

 3. Dział Współpracy Międzynarodowej;

 4. Dział Badań i Analiz;

 5. Dział Funduszy Pomocowych.

 

W Dziale Funduszy Pomocowych wyodrębnia się Sekcję ds. zarządzania Platformą Szkoleniową e-KSSiP.

Do zadań Działu Szkoleń należy prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych, urzędników sądowych oraz urzędników prokuratury, w tym w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów założeń programowych oraz corocznego harmonogramu działalności szkoleniowej;

 2. przygotowywanie programów szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego;

 3. opiniowanie i wsparcie merytoryczne szkoleń współorganizowanych z innymi podmiotami;

 4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych prowadzącymi kształcenie na kierunku prawo, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form doskonalenia zawodowego; 

 5. dobór wykładowców Krajowej Szkoły i współpraca z nimi;

 6. przygotowywanie informacji dla Rady Programowej o potrzebie powierzenia zajęć w ramach szkolenia ustawicznego kandydatowi na wykładowcę Krajowej Szkoły;

 7. organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie szkoleń ustawicznych;

 8. prowadzenie dokumentacji szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego;

 9. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań oraz wniosków z każdego szkolenia i z każdej innej formy doskonalenia zawodowego;

 10. przygotowywanie dokumentacji związanej z zapewnieniem obsługi cateringowej i noclegów;

 11. realizacja innych zadań w zakresie szkolenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego.

Do zadań Działu Współpracy Międzynarodowej należy prowadzenie spraw dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury, a w szczególności:

 1. planowanie i przygotowywanie programów współpracy międzynarodowej w zakresie działalności szkoleniowej;

 2. bieżąca współpraca z instytucjami międzynarodowymi oraz zagranicznymi instytucjami zajmującymi się działalnością szkoleniową kadr sądownictwa i prokuratury;

 3. organizowanie szkoleń, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury związanych z tematyką międzynarodową;

 4. organizowanie staży zagranicznych;

 5. organizowanie lub koordynowanie wizyt zagranicznych związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym kadr sądownictwa i prokuratury;

 6. organizowanie programów wymiany;

 7. utrzymywanie bieżących kontaktów międzynarodowych w zakresie zleconym przez Dyrektora;

 8. prowadzenie procesu rekrutacji uczestników szkoleń międzynarodowych i koordynowanie tych szkoleń;

 9. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań i wniosków z każdego zorganizowanego szkolenia;

 10. gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości i procesu szkolenia jego kadr w innych państwach;

 11. organizowanie, we współpracy z działem dydaktycznym OAS, Międzynarodowego Konkursu THEMIS oraz wymiany aplikantów w ramach programu AIAKOS, realizowanych przez EJTN.

Do zadań Działu Badań i Analiz należy prowadzenie badań i analiz w zakresie służącym realizacji zadań statutowych Krajowej Szkoły, a także działalność wydawnicza, w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych statystycznych dotyczących działalności Krajowej Szkoły;

 2. prowadzenie badań i analiz dotyczących bieżących oraz perspektywicznych potrzeb szkoleniowych kadr sądownictwa i prokuratury, w szczególności tych, które winny stanowić podstawę do przygotowania corocznych założeń programowych w zakresie szkolenia ustawicznego;

 3. opracowywanie standardów szkoleń i materiałów szkoleniowych;

 4. opracowywanie i wdrażanie systemu długoterminowych i zewnętrznych ewaluacji szkoleń;

 5. opracowywanie i udzielanie informacji w zakresie związanym z realizacją zadań OSUiWM oraz prowadzonymi badaniami i analizami;

 6. Współpraca merytoryczna z OAS i OAP oraz opracowywanie analizy danych statystycznych na zlecenie OAS i OAP.

Do zadań Działu Funduszy Pomocowych należy realizacja zadań Krajowej Szkoły w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy, programów pomocowych Unii Europejskiej i innych.

Dział Funduszy Pomocowych, w szczególności:

 1. pozyskuje informacje na temat istniejących i powstających programów wspierających działania KSSiP oraz przekazuje te informacje Dyrektorowi i komórkom organizacyjnym;

 2. prowadzi i aktualizuje bank informacji o dostępnych funduszach pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych oraz przekazuje powyższe informacje zainteresowanym komórkom organizacyjnym;

 3. analizuje możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych na realizację zadań KSSiP;

 4. opiniuje propozycje projektów zgłaszanych przez komórki organizacyjne do programów pod kątem możliwości pozyskania funduszy pomocowych;

 5. współpracuje z instytucjami zajmującymi się problematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych;

 6. opracowuje i rozpowszechnia materiały promocyjno - informacyjne o realizowanych projektach;

 7. współpracuje z mediami w zakresie publikacji materiałów informacyjno - publicystycznych, prasowych oraz elektronicznych w zakresie realizowanych projektów;

 8. przygotowuje projekty, a w szczególności:

  1. przygotowuje i składa, po zatwierdzeniu aplikacji przez Dyrektora, wniosek o dofinansowanie,

  2. odpowiada za przygotowanie opracowań będących wymaganymi załącznikami do wniosku, w tym analiz finansowo-ekonomicznych,

  3. zleca tłumaczenie projektu na język obcy, jeżeli jest to wymagane,

  4. pozyskuje partnerów do projektów we współpracy z komórkami organizacyjnymi;

 9. koordynuje projekty zgodnie z wymaganiami i procedurami funduszu/programu pomocowego;

 10. wykonuje raporty okresowe;

 11. przygotowuje i składa raporty końcowe oraz wnioski o płatność;

 12. nadzoruje rozliczenie projektu.

 

Do zadań Sekcji ds. zarządzania Platformą Szkoleniową e-KSSiP należy zapewnienie funkcjonowania, modyfikacji oraz rozwoju portalu szkoleniowego e-KSSIP, w szczególności:

 1. bieżąca obsługa i administrowanie Platformą Szkoleniową e-KSSIP;

 2. tworzenie i wdrażanie koncepcji służących usprawnieniu działania i rozwojowi Platformy Szkoleniowej e-KSSIP;

 3. nadzór nad pracami wsparcia technicznego i utrzymania systemu;

 4. administrowanie sprzętem informatycznym i serwerami obsługującymi Platformę Szkoleniową e-KSSIP;

 5. współpraca z dostawcami zewnętrznymi w obszarze sprzętowym i w obszarze systemów teleinformatycznych dotyczących Platformy Szkoleniowej e-KSSIP;

 6. opiniowanie zapotrzebowań wpływających do Działu Zamówień Publicznych dotyczących zakupów usług i sprzętu w zakresie Platformy Szkoleniowej e-KSSIP;

 7. realizowanie usług pomocy merytorycznej i technicznej dla użytkowników Platformy Szkoleniowej e-KSSiP;

 8. współpraca z pozostałymi jednostkami Krajowej Szkoły w celu zapewnienia maksymalnej efektywności i funkcjonalności portalu szkoleniowego e-KSSIP.

Data publikacji: 
2013-08-05 13:30
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:30
Ostatnia zmiana: 
2022-03-07 21:10
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma