Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Do zadań Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej (OSUiWM) należy organizowanie i prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury, a także współpraca międzynarodowa w tym zakresie, w tym w szczególności:

 1. szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;
 2. szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych, urzędników sądowych oraz urzędników prokuratury, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe;
 3. opracowywanie projektu harmonogramu działalności szkoleniowej w zakresie realizowanym przez Ośrodek;
 4. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie związanym ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym kadr sądownictwa i jednostek organizacyjnych prokuratury;
 5. koordynowanie działalności szkoleniowej sądów i prokuratury;
 6. wdrażanie nowych technologii, w tym VR/AI do oferty szkoleniowej Krajowej Szkoły;
 7. realizacja, odpowiednio we współpracy z OAS lub OAP, projektów szkoleniowych multimedialnych, w tym projektów z wykorzystaniem VR/AI, na potrzeby szkolenia aplikantów.
 8. prowadzenie badań i analiz służących:
 1. ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze w celu ich wykorzystania w działalności szkoleniowej,
 2. ustaleniu potrzeb szkoleniowych sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, a także potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych, urzędników sądowych oraz urzędników prokuratury,
 3. realizacji pozostałych zadań KSSiP.

 

Do zadań Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej należy także współpraca z Biurem Dyrektora, w szczególności z Działem ds. Funduszy Zewnętrznych w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy zewnętrznych dla realizowanych zadań.

 

W Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej wyodrębnia się:

 1. Sekretariat;
 2. Dział Szkoleń;
 3. Dział Współpracy Międzynarodowej;
 4. Sekcję ds. szkoleń multimedialnych;
 5. Sekcję – Pracownia VR/AI;
 6. Dział Badań i Analiz.

 

Do zadań Działu Szkoleń należy prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych, urzędników sądowych oraz urzędników prokuratury, w tym w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów założeń programowych oraz corocznego harmonogramu działalności szkoleniowej;
 2. przygotowywanie programów szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego;
 3. opiniowanie i wsparcie merytoryczne szkoleń współorganizowanych z innymi podmiotami;
 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych prowadzącymi kształcenie na kierunku prawo, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form doskonalenia zawodowego;
 5. dobór wykładowców Krajowej Szkoły i współpraca z nimi;
 6. przygotowywanie informacji dla Rady Programowej o potrzebie powierzenia zajęć w ramach szkolenia ustawicznego kandydatowi na wykładowcę Krajowej Szkoły;
 7. organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie szkoleń ustawicznych;
 8. prowadzenie dokumentacji szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego;
 9. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań oraz wniosków z każdego szkolenia i z każdej innej formy doskonalenia zawodowego;
 10. przygotowywanie dokumentacji związanej z zapewnieniem obsługi cateringowej i noclegów;
 11.  realizacja innych zadań w zakresie szkolenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego.

 

Do zadań Działu Współpracy Międzynarodowej należy prowadzenie spraw dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury, a w szczególności:

 1. planowanie i przygotowywanie programów współpracy międzynarodowej w zakresie działalności szkoleniowej;
 2. bieżąca współpraca z instytucjami międzynarodowymi oraz zagranicznymi instytucjami zajmującymi się działalnością szkoleniową kadr sądownictwa i prokuratury;
 3. organizowanie szkoleń, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury związanych z tematyką międzynarodową;
 4. organizowanie staży zagranicznych;
 5. organizowanie lub koordynowanie wizyt zagranicznych związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym kadr sądownictwa i prokuratury;
 6. organizowanie programów wymiany;
 7. utrzymywanie bieżących kontaktów międzynarodowych w zakresie zleconym przez Dyrektora;
 8. prowadzenie procesu rekrutacji uczestników szkoleń międzynarodowych i koordynowanie tych szkoleń;
 9. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań i wniosków z każdego zorganizowanego szkolenia;
 10. gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości i procesu szkolenia jego kadr w innych państwach;
 11. organizowanie, we współpracy z działem dydaktycznym OAS, Międzynarodowego Konkursu THEMIS oraz wymiany aplikantów w ramach programu AIAKOS, realizowanych przez EJTN.

 

Do zadań Sekcji ds. szkoleń multimedialnych należy prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami multimedialnymi, w tym w szczególności:

 1. koordynacja organizacji szkoleń multimedialnych, w tym:
 1. zarządzanie kalendarzem szkoleń,
 2. obsługa organizacyjna wykładowców,
 3. współpraca w sprawach technicznych z wykładowcami,
 4. przekazywanie do powielenia i opracowania materiałów szkoleniowych,
 5. sporządzenie listy uczestników szkolenia,
 6. przygotowywanie ankiet ewaluacyjnych na szkolenie,
 7. przygotowywanie projektów umów i dodatkowych dokumentów dla wykładowców,
 8. sporządzanie sprawozdań ze szkoleń w części organizacyjnej oraz dokonywanie zestawienia zbiorczego danych wynikających z ankiet ewaluacyjnych,
 9. sporządzanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
 10. obsługa telefoniczna, mailowa szkolenia, zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej szkolenia,
 11. udzielanie informacji z zakresu działalności Sekcji interesantom z zewnątrz i pracownikom Krajowej Szkoły;
 1. nadzór nad pomieszczeniami i urządzaniami technicznymi służącymi realizacji szkoleń;
 2. przygotowanie do użytku pomieszczeń i urządzeń technicznych służących realizacji szkoleń;
 3. obsługa techniczna nagrywania, utrwalania, montowania, edycji szkoleń;
 4. współpraca z Działem ds. zarządzania Platformą Szkoleniową e-KSSiP w zakresie realizacji zadań dotyczących publikowania szkoleń;
 5. przygotowywanie treści do aktualizacji strony internetowej KSSiP w zakresie realizowanych zadań.

 

Zadania, o których mowa w pkt 1-4 powyżej Sekcja realizuje odpowiednio także we współpracy OAS lub OAP, w przypadku projektów szkoleniowych multimedialnych realizowanych na rzecz tych ośrodków, na potrzeby szkolenia aplikantów.

 

Do zadań Sekcji – Pracownia VR/AI należy prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem nowych technologii, w tym VR/AI, w systemie szkolenia prowadzonym przez Krajowa Szkołę, w tym w szczególności:

 1. organizacja i koordynacja szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji dla kadr wymiaru sprawiedliwości;
 2. nadzór nad pomieszczeniami i urządzaniami technicznymi służącymi realizacji szkoleń z wykorzystaniem technologii VR/AI;
 3. współpraca z Działem ds. zarządzania Platformą Szkoleniową e-KSSiP w zakresie realizacji zadań dotyczących publikowania opracowanych materiałów szkoleniowych z wykorzystaniem VR/AI;
 4. przegląd obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wykorzystania technologii VR/AI w procesie kształcenia oraz praktyce wymiaru sprawiedliwości;
 5. opracowywanie i aktualizowanie wytycznych dotyczących etycznego wykorzystania i zastosowania sztucznej inteligencji w procesie kształcenia realizowanym w KSSiP oraz w praktyce wymiaru sprawiedliwości;
 6. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpracy z instytucjami naukowymi, firmami i start-upami działającymi w obszarze VR/AI, w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poszukiwania nowych rozwiązań;
 7. reprezentowanie KSSiP na krajowych i międzynarodowych konferencjach i forach poświęconych wykorzystaniu VR/AI w szkoleniu kadr wymiaru sprawiedliwości oraz praktyce wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienie udziału w krajowych i międzynarodowych zespołach zajmujących się problematyką VR/AI;
 8. śledzenie nowych rozwiązań technologicznych, ocena ich potencjału i przydatności w szkoleniach realizowanych w KSSiP oraz praktyce wymiaru sprawiedliwości;
 9. przygotowywanie treści do aktualizacji strony internetowej KSSiP w zakresie realizowanych zadań.

 

Zadanie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Sekcja może realizować odpowiednio także we współpracy OAS lub OAP, w przypadku projektów szkoleniowych z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości lub sztucznej inteligencji realizowanych na rzecz tych ośrodków, na potrzeby szkolenia aplikantów.

 

Do zadań Działu Badań i Analiz należy prowadzenie badań i analiz w zakresie służącym realizacji zadań Krajowej Szkoły, a w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych statystycznych dotyczących działalności Krajowej Szkoły;
 2. prowadzenie badań i analiz dotyczących bieżących oraz perspektywicznych potrzeb szkoleniowych kadr sądownictwa i prokuratury, w szczególności tych, które winny stanowić podstawę do przygotowania corocznych założeń programowych w zakresie szkolenia ustawicznego;
 3. opracowywanie standardów szkoleń i materiałów szkoleniowych;
 4. opracowywanie i wdrażanie systemu długoterminowych i zewnętrznych ewaluacji szkoleń;
 5. opracowywanie i udzielanie informacji w zakresie związanym z realizacją zadań OSUiWM oraz prowadzonymi badaniami i analizami;
 6. współpraca merytoryczna z OAS i OAP oraz opracowywanie analizy danych statystycznych na zlecenie OAS i OAP.

 

Data publikacji: 
2013-08-05 13:30
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:30
Ostatnia zmiana: 
2024-05-21 15:27
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski