Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Biuro Dyrektora

Do zadań Biura Dyrektora należy prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i organizacją Krajowej Szkoły, współpraca międzyinstytucjonalna i promocja, oraz czynności z zakresu spraw obronnych, w szczególności:

 1. wykonywanie czynności organizacyjnych i technicznych, w tym czynności z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej na rzecz Dyrektora, a także na rzecz Rady Programowej;

 2. tworzenie i ewidencjonowanie aktów wewnątrzzakładowych;

 3. zapewnienie obsługi prawnej;

 4. organizowanie kontroli wewnętrznych;

 5. koordynowanie polityki informacyjnej i merytoryczna obsługa witryny internetowej, w zakresie nienależącym do zadań Biura Administracyjnego lub Ośrodków;

 6. koordynowanie działań w zakresie kontaktów zewnętrznych Krajowej Szkoły;

 7. organizowanie lub koordynowanie uroczystości, konferencji i innych spotkań (dalej: wydarzenia) z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły;

 8. współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie planowania i realizacji zadań audytowych;

 9. organizowanie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską, realizowanie czynności organizacyjnych związanych z naborem na aplikację uzupełniającą prokuratorską należących do kompetencji Krajowej Szkoły oraz organizowanie egzaminu referendarskiego;

 10. rozpoznawanie wniosków o udzielenie informacji publicznej, w zakresie nienależącym do zadań Biura Administracyjnego lub Ośrodków;

 11. prowadzenie bazy kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły, sporządzanie pism w sprawie opiniowania kandydatów na wykładowców kierowanych do Rady Programowej i Ministra Sprawiedliwości;

 12. ustalanie programów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym aplikacji uzupełniających;

 13. ustalanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej;

 14. Współpraca z Biurem Administracyjnym i Ośrodkami w zakresie działalności wydawniczej.

W Biurze Dyrektora wyodrębnia się:

 1. Dział Organizacyjny;

 2. Samodzielne Stanowisko ds. obronnych;

 3. Samodzielne Stanowisko ds. audytu wewnętrznego;

 4. Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych.

W Dziale Organizacyjnym wyodrębnia się Sekcję ds. rekrutacji.

Do zadań Działu Organizacyjnego należy:

 1. wykonywanie czynności organizacyjnych i technicznych, w tym czynności z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej na rzecz Dyrektora;

 2. koordynowanie współpracy i przepływu informacji między Biurami, Ośrodkami i komórkami organizacyjnymi;

 3. organizowanie kontroli wewnętrznych oraz monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;

 4. koordynowanie działań w zakresie kontaktów zewnętrznych Krajowej Szkoły, w tym kontaktów z mediami;

 5. obsługa merytoryczna witryny internetowej w zakresie nienależącym do zadań innych komórek organizacyjnych;

 6. organizowanie wydarzeń, w tym wizyt zagranicznych, z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły, w zakresie nienależącym do zadań innej komórki organizacyjnej;

 7. przygotowywanie projektów aktów wewnątrzzakładowych w sprawach organizacji Krajowej Szkoły;

 8. rozstrzyganie problemów prawnych wynikających z działalności Biura Dyrektora;

 9. nadawanie ostatecznego kształtu projektom aktów wewnątrzzakładowych sporządzonych przez inne komórki organizacyjne i ich rozpowszechnianie;

 10. prowadzenie ewidencji: aktów wewnątrzzakładowych, decyzji administracyjnych wydanych w Biurze Dyrektora, komunikatów Dyrektora oraz udzielonych pełnomocnictw i upoważnień;

 11. prowadzenie bazy kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły, sporządzanie pism w sprawie opiniowania kandydatów na wykładowców kierowanych do Rady Programowej i Ministra Sprawiedliwości;

 12. sporządzanie pism procesowych;

 13. gromadzenie orzeczeń związanych z działalnością KSSiP;

 14. koordynowanie kontaktów i współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Prokuraturą Krajową i innymi instytucjami, w tym związanymi z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości;

 15. opracowywanie projektów różnych form współpracy międzyinstytucjonalnej;

 16. kreowanie pozytywnego wizerunku Krajowej Szkoły;

 17. organizacja udziału Krajowej Szkoły w zewnętrznych imprezach promocyjnych;

 18. współpraca z Biurami i Ośrodkami w zakresie działań promocyjnych i kształtowania wizerunku Krajowej Szkoły;

 19. realizacja zadań związanych z zapewnieniem obsługi prawnej;

 20. prowadzenie innych spraw związanych z organizacją KSSiP, niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych komórek organizacyjnych;

 21. współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie planowania i realizacji zadań audytowych;

 22. opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi i na podstawie przedstawionych przez te komórki sprawozdań cząstkowych;

 23. wykonywanie czynności organizacyjnych i technicznych na rzecz Rady Programowej, w tym w szczególności:

 1. czynności z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej, wskazanych w § 35 ust. 1,

 2. prowadzenie ewidencji uchwał Rady Programowej,

 3. monitorowanie witryny internetowej KSSiP w zakresie dotyczącym działalności Rady Programowej,

 4. rozliczanie delegacji członków Rady Programowej,

 5. wykonywanie innych czynności, w zakresie tej obsługi, zleconych przez Przewodniczącego Rady Programowej.

      24. współpraca z Biurem Administracyjnym i Ośrodkami w zakresie działalności wydawniczej.

Do zadań Sekcji ds. rekrutacji należy, w szczególności:

 1. organizowanie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską;

 2. organizowanie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską;

 3. realizowanie czynności organizacyjnych związanych z naborem na aplikację uzupełniającą prokuratorską należących do kompetencji Krajowej Szkoły;

 4. organizowanie egzaminu referendarskiego;

 5. wsparcie organizacyjne i techniczne:

 1. zespołu konkursowego i komisji konkursowej,

 2. zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej powołanych do przeprowadzenia egzaminu referendarskiego;

 1. przygotowywanie list kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz aplikację uzupełniającą sędziowską i uzupełniającą prokuratorską;

 2. przygotowywanie projektów decyzji o nieprzyjęciu na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską oraz aplikację uzupełniającą sędziowską i uzupełniającą prokuratorską;

 3. przekazywanie do działów dydaktycznych oraz działów praktyk i spraw aplikantów, odpowiednio, OAS i OAP dokumentacji elektronicznej kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz aplikację uzupełniającą sędziowską i uzupełniającą prokuratorską;

 4. przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami dokumentacji papierowej i elektronicznej kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz aplikację uzupełniającą sędziowską i uzupełniającą prokuratorską.

 5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wniesionych przez kandydatów środków zaskarżenia, w tym kompletowanie akt celem przedstawienia ich Ministrowi Sprawiedliwości lub sądowi oraz monitorowanie przebiegu postępowania.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. obronnych należy wykonywanie zadań związanych z obronnością, o jakich mowa w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych aktach prawnych.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. audytu wewnętrznego należy realizacja zadań audytowych, a w szczególności:

 1. opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego;

 2. przeprowadzanie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego;

 3. przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu;

 4. wykonywanie czynności doradczych;

 5. przeprowadzanie czynności sprawdzających;

 6. przygotowywanie i przedstawianie Dyrektorowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;

 7. informowanie Dyrektora o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej;

 8. przygotowywanie i przedstawianie Dyrektorowi informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego;

 9. wykonywanie audytu wewnętrznego zleconego przez podmioty wskazane w ustawie o finansach publicznych.

Zadania Samodzielnego Stanowiska Inspektora Ochrony Danych określa ustawa o ochronie danych osobowych.

Data publikacji: 
2013-08-05 13:04
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:04
Ostatnia zmiana: 
2022-03-07 21:22
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma