Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Biuro Dyrektora

Do zadań Biura Dyrektora należy prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i organizacją Krajowej Szkoły, współpraca międzyinstytucjonalna i promocja, oraz czynności z zakresu spraw obronnych, w szczególności:

 1. wykonywanie czynności organizacyjnych i technicznych, w tym czynności z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej na rzecz Dyrektora, a także na rzecz Rady Programowej;
 2. tworzenie i ewidencjonowanie aktów wewnątrzzakładowych;
 3. obsługa prawna;
 4. organizowanie kontroli wewnętrznych;
 5. koordynowanie polityki informacyjnej i merytoryczna obsługa witryny internetowej;
 6. koordynowanie działań w zakresie kontaktów zewnętrznych Krajowej Szkoły;
 7. organizowanie lub koordynowanie uroczystości, konferencji i innych spotkań (dalej: wydarzenia) z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły;
 8. współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie planowania i realizacji zadań audytowych;
 9. organizowanie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską, realizowanie czynności organizacyjnych związanych z naborem na aplikację uzupełniającą prokuratorską należących do kompetencji Krajowej Szkoły oraz organizowanie egzaminu referendarskiego;
 10. rozpoznawanie wniosków o udzielenie informacji publicznej;
 11. prowadzenie bazy kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły, sporządzanie pism w sprawie opiniowania kandydatów na wykładowców kierowanych do Rady Programowej i Ministra Sprawiedliwości;
 12. ustalanie programów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniających;
 13. ustalanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej.

W Biurze Dyrektora wyodrębnia się:

 1. Dział Organizacyjny;
 2. Samodzielne Stanowisko ds. obronnych;
 3. Samodzielne Stanowisko ds. audytu wewnętrznego;
 4. Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych.

W Dziale Organizacyjnym wyodrębnia się Sekcję ds. rekrutacji.

Do zadań Działu Organizacyjnego należy:

 1. wykonywanie czynności organizacyjnych i technicznych, w tym czynności z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej na rzecz Dyrektora;
 2. koordynowanie współpracy i przepływu informacji między Biurami, Ośrodkami i komórkami organizacyjnymi;
 3. organizowanie kontroli wewnętrznych oraz monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;
 4. koordynowanie działań w zakresie kontaktów zewnętrznych Krajowej Szkoły, w tym kontaktów z mediami;
 5. obsługa merytoryczna witryny internetowej;
 6. organizowanie wydarzeń, w tym wizyt zagranicznych, z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły, w zakresie nienależącym do zadań innej komórki organizacyjnej;
 7. przygotowywanie projektów aktów wewnątrzzakładowych w sprawach organizacji Krajowej Szkoły;
 8. rozstrzyganie problemów prawnych wynikających z działalności Biura Dyrektora;
 9. nadawanie ostatecznego kształtu projektom aktów wewnątrzzakładowych sporządzonych przez inne komórki organizacyjne i ich rozpowszechnianie;
 10. prowadzenie ewidencji: aktów wewnątrzzakładowych, decyzji administracyjnych wydanych w Biurze Dyrektora, komunikatów Dyrektora oraz udzielonych pełnomocnictw i upoważnień;
 11. prowadzenie bazy kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły, sporządzanie pism w sprawie opiniowania kandydatów na wykładowców kierowanych do Rady Programowej i Ministra Sprawiedliwości;
 12. sporządzanie pism procesowych;
 13. gromadzenie orzeczeń związanych z działalnością KSSiP;
 14. koordynowanie kontaktów i współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Prokuraturą Krajową i innymi instytucjami, w tym związanymi z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości;
 15. opracowywanie projektów różnych form współpracy międzyinstytucjonalnej;
 16. kreowanie pozytywnego wizerunku Krajowej Szkoły;
 17. organizacja udziału Krajowej Szkoły w zewnętrznych imprezach promocyjnych;
 18. współpraca z Biurami i Ośrodkami w zakresie działań promocyjnych i kształtowania wizerunku Krajowej Szkoły;
 19. działania związane z obsługą prawną Krajowej Szkoły, w tym prowadzenie postępowań w zakresie zamawiania usługi;
 20. prowadzenie postępowań w zakresie dostawy prasy;
 21. prowadzenie innych spraw związanych z organizacją KSSiP, niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych komórek organizacyjnych;
 22. współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie planowania i realizacji zadań audytowych;
 23. opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi i na podstawie przedstawionych przez te komórki sprawozdań cząstkowych;
 24. wykonywanie czynności organizacyjnych i technicznych na rzecz Rady Programowej, w tym w szczególności:
 1. czynności z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej, wskazanych w § 35 ust. 1,
 2. prowadzenie ewidencji uchwał Rady Programowej,
 3. monitorowanie witryny internetowej KSSiP w zakresie dotyczącym działalności Rady Programowej,
 4. rozliczanie delegacji członków Rady Programowej,
 5. wykonywanie innych czynności, w zakresie tej obsługi, zleconych przez Przewodniczącego Rady Programowej. 

Do zadań Sekcji ds. rekrutacji należy, w szczególności:

 1. organizowanie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską;
 2. organizowanie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską;
 3. realizowanie czynności organizacyjnych związanych z naborem na aplikację uzupełniającą prokuratorską należących do kompetencji Krajowej Szkoły;
 4. organizowanie egzaminu referendarskiego;
 5. wsparcie organizacyjne i techniczne:
 1. zespołu konkursowego i komisji konkursowej,
 2. zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej powołanych do przeprowadzenia egzaminu referendarskiego;
 1. przygotowywanie list kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym na te aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających;
 2. przygotowywanie projektów decyzji o nieprzyjęciu na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską, w tym na te aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających;
 3. przekazywanie do działów dydaktycznych oraz działów praktyk i spraw aplikantów, odpowiednio, OAS i OAP dokumentacji elektronicznej kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym na te aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających;
 4. przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami dokumentacji papierowej i elektronicznej kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym na te aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających;
 5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wniesionych przez kandydatów środków zaskarżenia, w tym kompletowanie akt celem przedstawienia ich Ministrowi Sprawiedliwości lub sądowi oraz monitorowanie przebiegu postępowania.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. obronnych należy wykonywanie zadań związanych z obronnością, o jakich mowa w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych aktach prawnych.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. audytu wewnętrznego należy realizacja zadań audytowych, a w szczególności:

 1. opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego;
 2. przeprowadzanie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego;
 3. przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu;
 4. wykonywanie czynności doradczych;
 5. przeprowadzanie czynności sprawdzających;
 6. przygotowywanie i przedstawianie Dyrektorowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
 7. informowanie Dyrektora o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.

Zadania Samodzielnego Stanowiska Inspektora Ochrony Danych określa ustawa o ochronie danych osobowych.

Data publikacji: 
2013-08-05 13:04
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:04
Ostatnia zmiana: 
2021-01-07 09:47
Autor zmiany: 
admin