Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


2021

Nabór 2021

Informacje

 • Zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską 2021 r.” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (adres j.w.), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
   
 • Termin złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 8 września 2021 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin zgłoszenia do konkursu uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
   
 • Zgłoszenie do konkursu może również złożyć kandydat, który przedstawi zaświadczenie, potwierdzające, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do udziału w konkursie jest złożenie przez niego, nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia 6 października 2021 r. odpisu dyplomu (kopia) lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim.
   
 • Opłata za udział w konkursie wynosi 1400 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 29 1020 2892 0000 5502 0738 2940, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r. Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
   
 • Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366, z poźn. zm.), aplikantem aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu, tj. w dniu 20 października 2021 r. 35. roku życia.
   
 • W związku z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że nie będzie przyjmować żadnych dokumentów poza składającymi się na zgłoszenie do konkursu, a wskazanymi w treści art. 17 ust. 4 lub 4a powołanej wyżej ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wszelkie zbędne dokumenty będą odsyłane nadawcy.
   
 • Informacje w sprawie konkursu udzielane są pod numerami telefonów: (12) 617-96-22, (12) 617-96-29, (12) 617-95-96 drogą, jak również drogą elektroniczną: [email protected][email protected][email protected]

Rejestracja Kandydatów

Oświadczenie

Komunikaty i zarządzenia

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r.

Komunikat nr 16/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 273/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku składania w formie elektronicznej dokumentów stanowiących zgłoszenie do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 274/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyłącznie odręcznego sporządzania prac pisemnych podczas drugiego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 25/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu aktów prawnych objętych zakresem testu w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r.

Komunikat Nr 30/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r. oraz określenia trybu ich składania

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r.

Komunikat Nr 37/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r., wskazania czasu i miejsca przeprowadzenia I etapu konkursu oraz określenia wytycznych w zakresie postępowania podczas konkursu w związku z zagrożeniem COVID-19

INFORMACJA Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 6 października 2021 roku w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kandydatów oraz zasad przeprowadzania pierwszego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 roku

INSTRUKCJA Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 6 października 2021 roku dotycząca zachowania szczególnej ostrożności oraz trybu postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem podczas pierwszego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w dniu 20 października 2021 r.

Komunikat Nr 39/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 października 2021 roku w sprawie uzupełnienia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r.

Komunikat Nr 40/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 15 października 2021 r. w sprawie objęcia ubezpieczeniem od NNW kandydatów uczestniczących w pierwszym etapie konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r. 

Informacja Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kndydatów oraz zasad przeprowadzania drugiego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r.

Instrukcja Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 3 listopada 2021 roku dotycząca zachowania szczególnej ostrożności oraz trybu  postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronowirusem podczas drugiego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w dniu 17 listopada 2021 r.

Komunikat Nr 44/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie objęcia ubezpieczeniem od NNW kandydatów uczestniczących w drugim etapie konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r. 

 

I etap konkursu

II etap konkursu

 

Komunikat Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Komunikat Nr 45/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską

Komunikat Nr 1/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia list kandydatów przyjętych na XIII rocznik aplikacji sędziowskiej i XIII rocznik aplikacji prokuratorskiej

 

Analiza naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 roku:

- prezentacja

Data publikacji: 
2021-02-17 13:18
Data wytworzenia: 
2021-02-17 13:18
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-07-27 14:50
Autor zmiany: 
Anna
Tabin