Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


2022

Nabór 2022

Informacje

 

  • Zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z  dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską 2022 r.” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i  Prokuratury w Krakowie (adres j.w.), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do  15:30.
  • Termin złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 5 września 2022 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin zgłoszenia do konkursu uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 896) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
  • Zgłoszenie do konkursu może również złożyć kandydat, który przedstawi zaświadczenie,
    potwierdzające, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do udziału w konkursie jest złożenie przez niego, nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia 30 września 2022 r. odpisu dyplomu (kopia) lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim (oryginał).
  • Opłata za udział w konkursie wynosi 1505 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 29 1020 2892 0000 5502 0738 2940, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w  2022 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 217), aplikantem aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu, tj. w dniu 14 października 2022 r. 35. roku życia.
  • W związku z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że nie będzie przyjmować żadnych dokumentów poza składającymi się na zgłoszenie do konkursu, a  wskazanymi w treści art. 17 ust. 4 lub 4a powołanej wyżej ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wszelkie zbędne dokumenty będą odsyłane nadawcy.

 

Rejestracja Kandydatów

Oświadczenie

 

 


Komunikaty i zarządzenia


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 roku

Komunikat nr 21/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 402/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku składania w formie elektronicznej dokumentów stanowiących zgłoszenie do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 r.

Komunikat Nr 27/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 r. oraz określenia trybu ich składania

Komunikat Nr 28/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu aktów prawnych objętych zakresem testu w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 r.

Komunikat Nr 34/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 roku oraz wskazania czasu i miejsca przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu

Informacja Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 29 września 2022 roku w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kandydatów oraz zasad przeprowadzania pierwszego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 roku

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwośi z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 roku

Komunikat Nr 35/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 6 października 2022 r. w sprawie uzupełnienia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 r.

Komunikat Nr 36/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 7 października 2022 r. w sprawie uzupełnienia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 r.

Komunikat Nr 37/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 11 października 2022 r. w sprawie objęcia ubezpieczeniem NNW kandydatów uczestniczących w pierwszym etapie konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 r

I etap konkursu

Komunikat Nr 40/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 31 października 2022 r. w sprawie objęcia ubezpieczeniem NNW kandydatów uczestniczących w drugim etapie konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 r.

II etap konkursu

Komunikat Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Komunikat Nr 45/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską

Komunikat Nr 47/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia list kandydatów przyjętych na XIV rocznik aplikacji sędziowskiej i XIV rocznik aplikacji prokuratorskiej

 

Analiza naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 roku:

- prezentacja

 

Data publikacji: 
2022-06-13 08:00
Data wytworzenia: 
2022-06-13 07:56
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2023-02-27 07:59
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski