Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Nabór 2013

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów [ERK]

Informacje

  • Zgłoszenie do konkursu na aplikację ogólną wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami można przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację ogólną” lub złożyć osobiście w siedzibie KSSiP w Krakowie, pok. 218, II p., od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 
  • Informacje w sprawie konkursu udzielane są pod numerem tel. (12) 617-96-03, e.mail: [email protected]..
  • Termin do składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 9 lipca 2013 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin do złożenia zgłoszenia do konkursu, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostało nadane w placówce pocztowej ope¬ratora publicznego lub innego uprawnionego operatora pocztowego.
  • Opłata za udział w konkursie wynosi 800 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy KSSiP prowadzony wPEKAO S.A. Oddział w Krakowie, numer: 56 1240 4650 1111 0010 4960 9870, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację ogólną w 2013 r.”
  • Za oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie, uważa się również wydruk komputerowy potwierdzający dokonanie przelewu z internetowego konta bankowego.
  • Dopuszczalne jest złożenie kopii dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych i dowodu osobistego – w formie światłokopii (kserokopia).Życiorys powinien obejmować skrótowy opis przebiegu dotychczasowego życia, ograniczony do istotnych faktów, najczęściej w postaci syntetycznej, z podaniem dat oraz przypisanych do nich faktów. Życiorys winien być podpisany.
  • Test konkursowy oraz zadania w ramach pracy pisemnej obejmują dziedziny prawa określone w § 5 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1006). KSSiP nie będzie publikować szczegółowego wykazu aktów prawnych obowiązujących w konkursie na aplikację ogólną.

Komunikaty i zarządzenia

I etap

II etap

 

 

 

Data publikacji: 
2013-08-05 17:15
Data wytworzenia: 
2013-08-05 17:15
Ostatnia zmiana: 
2014-10-24 13:46
Autor zmiany: 
admin