Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa 2 200 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury”

Znak sprawy: BA-X.2611.28.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1129)

Zamówienie w związku z realizacją projektów pn. „Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości”, „Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw", „Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Postępowania na EPZ

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 
2021-12-15 15:09
Data wytworzenia: 
2021-12-15 15:03
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2022-08-11 09:15
Autor zmiany: 
Anna
Tabin