Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa 2 200 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Zamawiającego"

Znak sprawy: BA-X.2611.16.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1129)

Zamówienie w związku z realizacją projektów pn. „Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości”, „Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw", „Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Postępowania na EPZ


 

  

Data publikacji: 
2021-11-15 11:19
Data wytworzenia: 
2021-11-15 11:19
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2022-08-11 09:21
Autor zmiany: 
Anna
Tabin