Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Osoba z niepełnosprawnością w sądzie i prokuraturze, sygn. U21/A/21 i sygn. U21/B/21

Szkolenie: U21/A/21 - 27-28.10.2021 r. , miejsce:  on-line

               U21/B/21 - 15-17.11.2021 r., miejsce: KSSiP Lublin


Temat: Osoba z niepełnosprawnością w sądzie i prokuraturze
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury


Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem e-kssip

WYKŁADOWCY:

Michał Urban

 

 

doktor nauk prawnych, radca prawny, w latach 2011-2015 Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy Prezydencie Miasta Gdyni, latach 2011 – 2017 Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W roku 2012 otrzymał medal „Gdynia bez Barier” za „Niekonwencjonalne metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”, w latach 2017 – 2018 prowadził wykłady dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie w zakresie prawa osób z niepełnosprawnościami, od 2019  ekspert w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu”.

Hanna Pasterny

 

 

magister filologii romańskiej, absolwentka studiów podyplomowych poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa oraz kursu otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego, członek powiatowej rady społecznej ds. osób niepełnosprawnych w Rybniku. Pracuje jako konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przy tworzeniu poradnika na temat kryzysów psychicznych u działaczy organizacji pozarządowych. Prowadziła szkolenia o komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami dla pracowników prokuratury, policji, straży miejskiej oraz urzędów. Autorka książek, artykułów dotyczących niepełnosprawności i opracowania „Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych”. Otrzymała wyróżnienie „Człowiek bez barier” i Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. Macieja Lisa. Uczestniczyła jako ekspert w projekcie „Wdrożenie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa. W roku 2017 jej sylwetka została przedstawiona w publikacji „Lista mocy” prezentującej stu najbardziej wpływowych niepełnosprawnych Polaków.

Monika Zima – Parjaszewska

 

 

doktor nauk prawnych, Prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, autorka licznych publikacji dotyczących praw osób niepełnosprawnych, w tym rozdziału „Dostęp osób z niepełnosprawnością intelektualną do wymiaru sprawiedliwości” (w:) „Dostęp osób z niepełnosprawnością do wymiaru sprawiedliwości. Analiza i zalecenia. Zasada równego traktowania.” Prawo i praktyka nr 21, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiedzi na Listę Pytań Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami w ramach ewaluacji polskiego raportu nt. wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

 

 

Bożena Borowska

 

 

magister pedagogiki, adwokat, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, tłumacz języka migowego oraz biegła sądowa, prowadziła liczne zajęcia w temacie komunikacji z osobami głuchymi oraz nauki języka migowego, w tym dla pracowników administracji publicznej.

 

 

Adam Orzeł

 

 

inżynier budownictwa lądowego, studia podyplomowe w zakresie planowania i marketingu. Pełnomocnik regionu lubelskiego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,  koordynator ds. likwidacji barier architektonicznych w Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych przy Sejmiku Wojewódzkim, w okresie 2006-2015 wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku fizjoterapia. Niepełnosprawny, porusza się na wózku od 1991r.

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych. Status osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Zapewnienie możliwości komunikowania się osobie niepełnosprawnej z instytucjami publicznymi czyli ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Osoba niepełnosprawna w kontakcie z sędzią i prokuratorem.

Niepełnosprawność narządów ruchu a dostęp do sądu – właściwa infrastruktura, zasady komunikacji i planowania czynności. Warsztaty.

Osoba niewidoma a wymiar sprawiedliwości – jak komunikować się z osobą niewidomą, fakty i mity dotyczące niewidomych, nowoczesne technologie. Warsztaty

Niepełnosprawność intelektualna – największe bariery w realizacji wolności i praw osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty

Komunikacja osób głuchych – język polski w dwóch wariantach (języki foniczne a wizualno-przestrzenne), nowe technologie w komunikacji ze społecznością Głuchych, zasady etyki tłumacza języka migowego. Warsztaty

Prawa osób z niepełnosprawnościami – respektowanie ich w sądzie

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

     sędzia Piotr Telusiewicz

     tel. 81 440 87 13

    e-mejl: p.telusiewicz@kssip.gov.pl

 

sędzia Agnieszka Orłowska

tel. 81  4440 87 13

      e-mail: a.orlowska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

p.o. Zastępcy Kierownika Działu Szkoleń  dr Monika Sędłak

tel.  81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2021-05-24 12:32
Data wytworzenia: 
2021-05-18 12:24
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2021-07-14 10:13
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak