Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Uzasadnianie orzeczeń sądowych - 9-10 czerwca 2021 r., on-line, C29/A/21

Data szkolenia: 9-10 czerwca 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Paweł Nowak - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor UMCS, pracownik Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „ANALITYKS” oraz przewodniczący Rady Naukowej tego instytutu. Językoznawca i komunikolog, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ekspert językowy i komunikacyjny w procesach sądowych oraz postępowaniach prokuratorskich. Autor i współautor szeregu publikacji, w tym: Manipulacja w języku (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007), Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku (Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009), Naturalny porządek rzeczy w języku (2020). Od 1991 r. ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener z komunikacji masowej i interpersonalnej, z komunikacji werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej, z autoprezentacji i wystąpień publicznych, z komunikacji językowej w mass mediach, komunikacji społecznej i komunikacji urzędowej (prostego i przyjaznego języka), z retoryki oraz z pragmatyki językowej. Od 2014 r. konsultant językowy telewizyjnych kampanii informacyjnych przed wyborami samorządowymi, parlamentarnymi i prezydenckimi. Świetny dydaktyk i nauczyciel z pasją, wyróżniany przez studentów w plebiscytach na najlepszego polskiego wykładowcę. Prywatnie miłośnik rockowego grania i brydża.
 
Jacek Sadomski - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym monografii dotyczących ochrony dóbr osobistych: „Naruszenie dóbr osobistych przez media. Analiza praktyki sądowej”, Warszawa 2003, „Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy”. Warszawa 2008, a także współautor komentarzy: do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (red. J. Wierciński, Warszawa 2014) oraz Konstytucji RP (red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016). Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez wiele lat przewodniczący sekcji Prawa Cywilnego, a następnie sekcji Prawa Ustrojowego i Postępowania Cywilnego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Tematyka szczegółowa

Wybór najskuteczniejszej wersji komunikatu użytkowego w XXI w. Zasoby języka polskiego (elementy języka, kod ograniczony i kod rozwinięty). Rodzaje komunikacji i oddziaływanie na odbiorcę – wygłaszanie uzasadnienia ustnego.

Poprawność językowa (najczęściej popełnianie błędy językowe w komunikacji prawniczej, najważniejsze normy i zasady językowe – składniowe, ortograficzne i interpunkcyjne).

Prosta polszczyzna/prosty język (zasady tworzenia komunikatów prawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu odbiorców, upraszczanie komunikacji publicznej).

Sporządzanie uzasadnienia – warsztaty.

Budowa uzasadnienia – założenia modelowe na tle orzecznictwa:

 • założenia modelowe co do struktury uzasadnienia i ich podstawa normatywna;
 • budowa uzasadnienia jako element komunikacji;
 • ustne motywy orzeczenia, uzasadnienie pisemne, uzasadnienie zdania odrębnego – analogie i odrębności w budowie;
 • uzasadnienie skrócone – specyfika i sposób konstruowania;
 • struktura uzasadnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Budowa uzasadnienia – problemy praktyczne:

 • sposób konstrukcji uzasadnienia i organizacja jego treści;
 • budowa ustnych motywów rozstrzygnięcia;
 • uzasadnienie pisemne a uzasadnienie „wygłoszone” i jego transkrypcja – odrębności w sposobie formułowania na tle wniosków z dotychczasowej praktyki;
 • technika referowania dotychczasowego przebiegu postępowania;
 • opis ustaleń faktycznych i sposobu ich dokonania;
 • budowa części prawnej;
 • uzasadnienia orzeczeń wpadkowych i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora: 

merytorycznie:

sędzia dr Piotr Telusiewicz

tel. (81) 440 87 13

e-mail: p.telusiewicz@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Małgorzata Staniak

tel. (81) 440 87 39

e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

 

 

 


  

Data publikacji: 
2021-05-07 11:15
Data wytworzenia: 
2021-05-06 14:28
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2021-05-07 11:15
Autor zmiany: 
Piotr
Telusiewicz