Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie międzynarodowe organizowane w ramach Grupy Wyszehradzkiej „Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering”, 19-22 września 2021 roku, Balatonlelle (Węgry)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że otrzymał z Prokuratury Generalnej Węgier zaproszenie na organizowane w ramach współpracy w Grupie Wyszehradzkiej szkolenie z zakresu prawa „Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering” zaplanowane na 19-22 września 2021 roku w Balatonlelle (Węgry).

Szkolenie

„Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering”

Data szkolenia:

19-22 września 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Balatonlelle (Węgry

Z uwagi na aktualne zagrożenie epidemiczne możliwa jest zmiana formatu szkolenia na szkolenie online.

Grupa docelowa:

 sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Język roboczy:

 angielski (min. B2)

Sygnatura:

 M15/B/21

Liczba miejsc

 10 (5 dla sędziów/asesorów sądowych, 5 dla prokuratorów/asesorów prokuratury)

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7404

Zakończenie rekrutacji

 30 czerwca 2021r.

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę rezerwową na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, osoby ostatecznie zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie od koordynatora KSSiP w terminie 5 dni od zakończenia naboru.

Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub pod numerem tel. 81 458 37 62.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 800PLN pod warunkiem przedstawienia przez uczestnika w terminie trzech tygodni od zakończenia szkolenia prawidłowo wypełnionego formularza wraz z oryginalnymi biletami oraz ewentualnie kartami pokładowymi. Uczestnicy nie otrzymują diet na pokrycie innych kosztów, organizator zapewnia na czas szkolenia zakwaterowanie i wyżywienie. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NWW. 

Formularze rozliczeniowe zostaną przekazane uczestnikom szkolenie najpóźniej w dniu jego zakończenia.

Data wytworzenia: 
2021-04-26 14:27
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2021-04-26 17:30
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka