Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  1(41)/2021) w wersji elektronicznej (link).

Kwartalnik otwiera tekst dr. Pawła Dzienisa Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia na przykładach polskim i litewskim, w którym autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy sądy krajowe mają jurysdykcję w sporach, gdy powodem jest nabywca wierzytelności odszkodowawczej będący przedsiębiorcą skupującym takie roszczenia lub naprawiającym szkody komunikacyjne. W konkluzji autor przedstawia propozycję rozwiązania jaką jest odrzucenie pozwu w analizowanym przykładzie polskim.   

Drugi z prezentowanych tekstów pt. Tajemnica dziennikarska – wybrane zagadnienia z perspektywy redaktora naczelnego autorstwa prokuratora dr. Piotra Kosmatego przybliża  problematykę zawartą w art. 16 ust. 3 ustawy Prawo prasowe, w myśl którego redaktor naczelny powinien być w niezbędnych granicach poinformowany o sprawach związanych z tajemnicą zawodową dziennikarza. Na uwagę zasługuje fakt, że autor przywołał stanowiska dziennikarzy dotyczące omawianej problematyki i dokonaną przez nich interpretację zakresu i granic powinności informowania redaktora naczelnego.

Kolejnym ciekawym, a zarazem godnym polecenia opracowaniem jest tekst autorstwa mgr. Andrzeja Lebiedowicza Wykorzystanie białego wywiadu w działalności Policji i prokuratury. Artykuł wskazuje na szerokie możliwości, jakie daje wykorzystanie przez Policję w toku czynności operacyjno – rozpoznawczych  oraz w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych tzw. informacji jawnoźródłowych. Autor podaje definicję białego wywiadu i jego źródeł. Publikacja ponadto pokazuje potencjał, jaki może mieć właściwie ukierunkowany monitoring otwartych źródeł informacji.  

W dziale Debiuty polecamy tekst Problematyka przejęcia do wykonania kary pozbawienia wolności na terytorium Rzeczypospolitej – zagadnienia wybrane autorstwa mgr. Łukasza  Kaczora. W artykule przedstawiono kluczowe zagadnienia problematyki przejęcia do wykonania na terytorium RP kary pozbawienia wolności. Analiza stosownych przepisów doprowadziła do wniosku, że wobec szerokiego określenia wyjątków od wymogu udzielenia przez skazanego zgody przekazanie kary pozbawienia wolności do wykonania w innym państwie jest w praktyce regułą, a nie wyjątkiem.

W kolejnym dziale Komparatystyka i współpraca międzynarodowa polecamy opracowanie dr Małgorzaty Marii Żołnej  The legal position of a pedestrian under the provisions of Polish law and the law the Islamic Republic of Iran.

W zeszycie publikujemy także opracowanie dr hab. Grzegorza Wolaka O accessio possessionis z art. 176 § 2 k.c. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 14 czerwca  2019 r., III CSK 126/17. W glosie wyrażone zostało zapatrywanie, zgodnie z którym art. 176 § 2 k.c. stosuje się na korzyść wszystkich spadkobierców i nie ma on zastosowania do spadkobiercy, który włada nieruchomością wyłącznie w swoim imieniu, z wyrzuceniem z posiadania pozostałych spadkobierców.

Zeszyt zamyka opracowanie dr Anny Dziergawki Dobro dziecka versus prawo oskarżonego do obrony. Imperatyw ponownego przesłuchania pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2018 r., III KK 362/17. Autorka wyraża stanowisko, że przedstawiona w omawianym orzeczeniu praktyka stosowania prawa mieści się w granicach dyskrecjonalnej władzy sędziego i wskazuje na metodykę rozwiązania kolizji zasad prawnych w postaci dobra dziecka i prawa oskarżonego do obrony. W publikacji wysnuto postulat, aby imperatyw ponownego przesłuchania pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. był zawsze związany z realizacją zasady prawdy materialnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu chronionych interesów pokrzywdzonego oraz prawa oskarżonego do obrony.

Serdecznie zapraszamy do lektury Kwartalnika oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla autorów (Link).

Prokurator dr Piotr Kosmaty

Z- ca Rzecznika Prasowego

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2021-04-02 09:23
Data wytworzenia: 
2021-04-02 09:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński