Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie międzynarodowe on-line z Katalogu EJTN nt." Legal English. Criminal matters" (CP/2021/14), 14-16 czerwca 2021r.

Szkolenie:

Legal English. Criminal matters (CP/2021/14)

Termin seminarium:

14-16 czerwca 2021 r.

Miejsce seminarium:

online

Termin rekrutacji:

8 kwietnia 2021 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Liczba miejsc:

1-3

Sygnatura:

M8/B12/21

Język roboczy:

angielski

Platforma szkoleniowa:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7111

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia na szkolenie językowe z języka angielskiego, terminologia prawnicza z zakresu prawa karnego. Szkolenie „Legal English. Criminal matters” organizowane jest w ramach Katalogu EJTN. 

Informacja o szkoleniu:
Training seminar in the field of foreign languages. The purpose of the seminar is to learn the judicial English terminology. The seminar is opened to judges specialised in criminal matters and prosecutors that already have intermediate level of English. Target audience: open to judges and prosecutors

https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/Legal-English-Criminal-matters-CP202114/

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.

 

Data wytworzenia: 
2021-03-26 19:09
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2021-03-29 12:30
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka