Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na międzynarodowe szkolenie z Katalogu EJTN nt."The social dimensions of the EU" (CP/2021/13)

Szkolenie:

The social dimensions of the EU (CP/2021/13)

Termin seminarium:

6-11 czerwca 2021 r.

Miejsce seminarium:

online

Termin rekrutacji:

30 marca 2021 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Liczba miejsc:

1-3

Sygnatura:

M8/B11/21

Język roboczy:

angielski,

Platforma szkoleniowa:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7026

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP dysponuje miejscami na międzynarodowych szkoleniach realizowanych w ramach Katalogu EJTN  przez państwa członkowskie UE. Możliwy jest przydział większej ilości miejsc, o czym decyduje Sekretariat EJTN. 

Opis szkolenia: 

The conference is aimed at judges from social courts of all instances. Social law has gained renewed attention recently, in Europe as elsewhere. For the coming years, the new EU Commission is planning, in implementation of the “European Pillar of Social Rights”, several different measures that will also be of significance for German social (security) law. The conference’s aim will be to provide judges at social courts with an overview of relevant sources of law and of the influence of its application within domestic law. Further to this, current issues and developments in social policy on a European level will be discussed.The conference will also be advertised as part of the European Judicial Training Network (EJTN). It will be also be suited very well to the needs of participants from abroad.

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.

 

Data wytworzenia: 
2021-03-04 13:05
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2021-03-04 14:59
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska