Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

WOLNE MIEJSCA Transgraniczne postępowanie upadłościowe: interdyscyplinarna współpraca sądowa w celu skutecznego stosowania rozporządzenia UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.”, online, 30.11-2.12.2020

Data szkolenia:

30.11.2020-2.12.2020. w godzinach od 16.00 do 18.30

Miejsce szkolenia:

ONLINE

Forma zajęć:

seminarium i warsztaty

Sygnatura :

M17/1/20

Termin zgłoszeń: 

29.10.2020

Język roboczy: 

angielski, francuski, hiszpański 

 

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza sędziów specjalizujących się w postępowaniu upadłościowym do udziału w szkoleniu "Transgraniczne postępowanie upadłościowe:  interdyscyplinarna współpraca sądowa w celu skutecznego stosowania rozporządzenia UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.”. Szkolenie odbędzie się w formacie online i będzie prowadzone w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

 

Zakres merytoryczny szkolenia

 

 

Projekt koordynowany jest przez ENM (Francuska Krajowa Szkoła Kadr Sądownictwa), przy udziale pozostałych partnerów projektu tj. KSSIP, IGO-IFJ (Belgijski Instytut Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości), Escuela Judicial (Hiszpańska Szkoła Kształcenia Sędziów) oraz CNAJMJ (Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires - Krajowa Rada Syndyków i Kuratorów Sądowych we Francji). Projekt jest finansowany w ramach programu „Justice” (2014–2020) Unii Europejskiej. 

Celem projektu jest przyczynienie się do usprawnienia postępowania upadłościowego w sprawach transgranicznych poprzez wzmocnienie świadomości sędziów w zakresie możliwości praktycznego i skutecznego stosowania przepisów zmienionego Rozporządzenia UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego, a także poprawa współpracy sądowej i stworzenie sieci kontaktów międzynarodowych pomiędzy sędziami i praktykami prawa upadłościowego poprzez stymulację wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu transgranicznego postępowania upadłościowego; W ramach projektu przewidziano dwa niezależne seminaria, opracowanie kart tematycznych dotyczących procedur transgranicznych oraz praktycznego przewodnika w zakresie upadłości międzynarodowej. 

W szkoleniu wezmą udział sędziowie i prokuratorzy ( 40 osób) oraz syndycy/doradcy restukturyzacyjni ( 20 osób) z  Polski, Francji, Belgii i Hiszpanii. Dla polskich sędziów przewidzianych jest 5 miejsc, a dla doradców restrukturyzacyjnych 2 miejsca.

Program szkolenia jest załączony na platformie eKssip.

LINK do szkolenia: https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6689

 

 

Warunki uczestnictwa

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; proszę wskazać w motywacji na platformie eKssip w jakim języku osoba aplikująca chce odbyć szkolenie (angielski, francuski lub hiszpański)  -  weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a także później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

 

 

 

Koordynacja  z ramienia KSSiP:

sędzia Agnieszka Kluczyńska-Cichocka

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
adres e-mail: a.kluczynska-cichocka@kssip.gov.pl

 

 

 

 

Data publikacji: 
2020-10-02 15:32
Data wytworzenia: 
2020-09-30 16:21
Autor treści: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka
Ostatnia zmiana: 
2020-10-23 14:07
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka