Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


"Prawo medyczne" w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych, 16-18 listopada 2020r. KSSiP Lublin, C31/B/20

Data szkolenia: 16-18 listopada 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa:  sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratory zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej 

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

                                   
Wykładowcy

Anna Młyniec

 

 

sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy. Obecnie orzeka w Wydziale I Cywilnym. Wizytator d/s obrotu prawnego z zagranicą i prawa unijnego. W latach 1996 – 2002 była członkiem zespołu polsko - niemieckiego d/s unifikacji prawa w państwach członkowskich, a w 2009 r. zespołu d/s współpracy polsko - niemieckiej w zakresie egzekucji alimentów z zagranicy. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu pedagogiki, z zakresu prawa i gospodarki Unii Europejskiej – specjalność Prawo Europejskie oraz Studium Prawa Wspólnotowego na Forum Studiów  Europejskich w Murcji - Hiszpania, odbyła praktykę w naczelnych i centralnych organach wymiaru sprawiedliwości Hiszpanii w Madrycie. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz w ramach Europejskiej Sieci Sądowej. Prowadzi szkolenia z zakresu współpracy prawnej z zagranicą, prawa unijnego, międzynarodowego prawa prywatnego. Autor publikacji dot. skuteczności leczniczych środków zabezpieczających, współpracy państw członkowskich w zakresie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych oraz  przeprowadzania dowodów, współautor zbioru orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem.

Izabela Żurek

 

 

sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, orzeka w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym.  Od 2012 roku wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalizująca się w tematyce prawa rodzinnego i nieletnich. W ramach obowiązków służbowych pełniła funkcję sędziego wizytującego zakłady lecznicze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Autorka publikacji z zakresu prawa rodzinnego.

 

 

Tematyka szkolenia:

Pojęcie niepełnosprawności psychicznej i intelektualnej. Definicja zaburzeń psychicznych i ich podział. Choroba psychiczna a zaburzenia czynności psychicznych w regulacjach z zakresu prawa cywilnego. Ubezwłasnowolnienie : przesłanki ubezwłasnowolnienia, postępowanie w sprawach
o ubezwłasnowolnienie, rodzaje ubezwłasnowolnienia, skutki prawne ubezwłasnowolnienia.

Przymusowa hospitalizacja w szpitalu psychiatrycznym w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Hospitalizacja i obserwacja psychiatryczna w trybie nagłym i jej przesłanki.  Postępowanie sądowe  legalizujące pozbawienie pacjenta wolności .

Hospitalizacja psychiatryczna w trybie wyłącznie wnioskowym:

przesłanki hospitalizacji wyłącznie na wniosek, postępowanie sądowe  w sprawach o hospitalizację na wniosek.

Standardy konstytucyjne i międzynarodowe  przymusowego leczenia psychiatrycznego: standardy konstytucyjne, orzeczenia SN i Trybunału Konstytucyjnego, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Pojęcie zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Podmioty uprawnione do wyrażenia zgody. Rodzaje świadczeń i zgód.

Zezwolenie (zgoda) sądu opiekuńczego na interwencję medyczną wobec pacjenta – postępowanie sądowe i rozstrzygnięcie sądu w świetle praktyki sądowej i wybranego orzecznictwa SN. Kompetencje przedstawiciela ustawowego do wyrażenia zgody na interwencję medyczną.

Orzekanie w sprawach umieszczenia chorych w domu pomocy społecznej – geneza nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Pozycja procesowa osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Problematyka orzekania w sprawach umieszczania chorych w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

 

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

 

Informujemy, że automatyczny zapis na szkolenie dostępny jest wyłącznie dla osób,
które uzupełniły dane o miejscu zatrudnienia i wykonywanym zawodzie w swoim profilu.
Prosimy o uzupełnienie danych w profilach.


O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do wyczerpania limitu miejsc.

NABORY NA SZKOLENIE ROZPOCZNĄ SIĘ 29 WRZEŚNIA 2020 r. godz. 8:00

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 sedzia Grzegorz Kister

tel. (81) 81 458 37 54

      e-mail: [email protected]

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel.  (81) 440 87 32

e-mail: [email protected]

  
 

 

Data publikacji: 
2020-09-21 09:43
Data wytworzenia: 
2020-09-18 11:05
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2020-09-21 09:43
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński