Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (2(34)/2019) w wersji elektronicznej (link).

Zeszyt otwiera tekst dr hab. Aleksandra Gubrynowicza pt. Ludobójstwo a immunitet państwa. Ewolucja judykatury amerykańskiej w zakresie procesów cywilnych wytaczanych obcemu państwu z tytułu zbrodni ludobójstwa w którym Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy ? (a jeśli tak, to w jakim zakresie), praktyka  sądów amerykańskich w sporach cywilnych wytaczanych obcym państwom z tytułu dokonanego przez ich organy ludobójstwa, może przyczynić się do skrystalizowania w prawie międzynarodowym ogólnej reguły, na mocy której sąd krajowy miałby prawo odmówić przyznania państwu pozwanemu  immunitetu, w przypadku gdy roszczenie powodów wywodzone jest ze zdarzeń określonych w art. II Konwencji z 1948.

Kolejny tekst dr Izabeli Jankowskiej – Prochot pt.  Pozycja ustrojowa sędziego karnego oraz zasady orzekania w systemie prawa precedensowego na przykładzie Irlandii dotyczący przyjętych rozwiązań normatywnych w odniesieniu do statusu ustrojowego sędziego w Irlandii oraz ich ocenie. Osobnym przedmiotem rozważań Autorki jest także metodologia orzekania w kwestiach wymiaru kary w legalnych granicach sankcji karnej oraz zapatrywań irlandzkiej doktryny i judykatury na temat m.in. okoliczności stosowania określonych modeli kary i ogólnych wskazówek dotyczących jej wymiaru.

Interesujące z punktu widzenia praktyki wymiaru sprawiedliwości zagadnienie porusza również kolejny tekst pt. Tłumacz w regulacjach procesowych i jego karnomaterialna ochrona  autorstwa prokuratora Marcina Jachimowicza. W opracowaniu podejmowana jest m.in. problematyka przesłanek wezwania tłumacza na potrzeby konkretnych postępowań. Analizie poddana została również kwestia ochrony tłumacza przez art. 245k.k., który penalizuje zachowania polegające na wywieraniu wpływu na tłumacza jako pomocnika sądu lub organu prowadzącego postępowanie na podstawie ustawy.

W dziale Debiuty publikujemy opracowanie autorstwa mgr Agnieszki Poralli pt. Znamię poważnej szkody wyrządzonej przestępstwem naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa z art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawiera omówienie budzącego poważne wątpliwości, zarówno w doktrynie jak i praktyce, znamienia “poważnej szkody” wyrządzonej wskutek naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W dalszej części zeszytu proponujemy dwie glosy: dr hab. Grzegorza Wolaka - Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2018 r., I CSK 381/17 dotyczącego zobowiązania do uzupełnienia zachowku ciążącego na obdarowanym (art. 1000 § 1 k.c.) oraz mgr Sylwii Jurgi - Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r., II AKa 54/18 dotyczącego wymiaru kary dla młodocianego.

W dziale Komparatystyka i współpraca międzynarodowa opublikowane zostało interesujące opracowanie mgr Pauliny Moinet pt. Intercountry Adoption in the United States and Poland – Comparative Law Perspective.

Zeszyt zamyka dział poświęcony funkcjonowaniu Krajowej Szkoły zawierający cykliczne opracowanie dr Renaty Pawlik pt. Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obejmujące przegląd mających miejsce w ostatnim kwartale, najistotniejszych wydarzeń.

Jednocześnie miło nam poinformować, że w roku 2019 w wyniku przeprowadzonej kolejnej ewaluacji za rok 2018, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uzyskał  w procesie oceny ICI Journals Master List 2018 wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 55.48 punktów.

Serdecznie zapraszamy do lektury Kwartalnika oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla autorów (link).

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
niedziela, Lipiec 7, 2019
Data publikacji: 
2019-07-07 15:40
Data wytworzenia: 
2019-07-07 15:45
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2019-07-08 07:43
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma