Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kazimierzu Dolnym

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kazimierzu Dolnym

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Termin wywieszenia: od dnia 05.12.2013 r.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w województwie lubelskim: powiat puławski, gmina Kazimierz Dolny, w miejscowości Kazimierz Dolny, działka ewidencyjna numer 755/6 w obrębie Męćmierz Okale.

Przedmiot przetargu to:

Nieruchomość stanowiąca własność Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o łącznej powierzchni działki 0,8151 ha. Nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem o przeznaczeniu hotelarskim z zapleczem gastronomicznym oraz obiektem gospodarczym. Budynek hotelowy jest 3 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym w części podpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek wzniesiony pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku, zlokalizowany w Kazimierzu Dolnym przy ul. Albrechtówka 5.

Stan prawny przedmiotowej nieruchomości jest uregulowany i opisany w księdze wieczystej KW nr LU1P/00008523/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych. Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie może nastąpić przed uzyskaniem zgody Ministra Sprawiedliwości udzielonej na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ( Dz. U. Nr 26, poz. 157 z późn. zm.).

 

Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości netto 2 941 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z art 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, jest od podatku VAT zwolniona. Cena nie zawiera wyposażenia ruchomego sprzedawanej nieruchomości.

Wadium

1. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej nieruchomości netto płatne w walucie polskiej na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadzony w NBP Oddział Kraków nr rachunku 24101012700051771392300000 do dnia 07.01.2014 r. jest to data obciążenia rachunku osoby wpłacającej wadium.
2. Dowód wpłaty wadium uczestnik przetargu zobowiązany będzie do okazania w dniu przetargu.
3. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.
4. Jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zwrot wadium nastąpi na pisemnie wskazane konto bankowe.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się nabywcy nieruchomości od zwarcia umowy notarialnej.

Ustalenia dodatkowe:

Nabywca pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, a więc między innymi koszty cywilno-prawne, notarialne i sądowe. Miejscem podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości będzie Miasto Kraków. Dowód wpłaty ceny pomniejszony o wartość wniesionego wadium Nabywca nieruchomości powinien przedłożyć przy zawarciu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek cywilnych), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt sprawy pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Miejsce oraz termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5 – sala konferencyjna IV p. w dniu 10.01.2014 r. godz. 12.00.

Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z niniejszym postępowaniem udziela Pani Dorota Świetlik Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej KSSiP, kontakt telefoniczny 12 617- 96-54.

 

Data publikacji: 
2013-12-06 08:02
Data wytworzenia: 
2013-12-06 08:49
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-08-02 10:41
Autor zmiany: 
Anna
Tabin