Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Małych Swornegaciach

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Małych Swornegaciach

Ogłoszenie o czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Termin wywieszenia: od dnia 15.11.2013 r.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w województwie pomorskim: powiat chojnicki, gmina Chojnice, w miejscowości Małe Swornegacie, działki ewidencyjne numer 715/1, 715/5, 717/5.

Przedmiot przetargu to:

Nieruchomość stanowiąca własność Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o łącznej powierzchni działek 3,8022ha. Dla przedmiotowych działek prowadzona jest księga wieczysta numer: SL1C/00016716/1 przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chojnicach. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji stalowej o przeznaczeniu gastronomicznym, pawilonem jednokondygnacyjnym gospodarczym drewnianym, budynkiem murowanym jednokondygnacyjnym o przeznaczeniu sanitarnym, pawilonem administracyjnym, budynkiem drewnianym typu Brda. Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się domki letniskowe drewniane nie związane z gruntem w sposób trwały w ilości 22 sztuki. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 668,33 m2. Teren nieruchomości w pełni zagospodarowany, urządzony, porośnięty drzewostanem iglastym. Do budynków prowadzą utwardzone place i drogi. Ogrodzenie nieruchomości metalowe. Działka uzbrojona w sieć energii elektrycznej, telefonicznej, wodociąg i kanalizację. Działki numer 715/1 i 717/5 są niezabudowane – porośnięte drzewostanem iglastym.

Stan prawny przedmiotowej nieruchomości jest uregulowany. Przedmiotowe działki nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie może nastąpić przed uzyskaniem zgody Ministra Sprawiedliwości udzielonej na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 z późn. zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości netto – 1 422 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, jest od podatku VAT zwolniona. Cena nie zawiera wyposażenia ruchomego sprzedawanej nieruchomości.

Wadium

1. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej nieruchomości netto płatne w walucie polskiej na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadzony w NBP Oddział Kraków nr rachunku 24101012700051771392300000 do dnia 25.11.2013 r. jest to data obciążenia rachunku osoby wpłacającej wadium.
2. Dowód wpłaty wadium uczestnik przetargu zobowiązany będzie do okazania w dniu przetargu.
3. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.
4. Jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zwrot wadium nastąpi na pisemnie wskazane konto bankowe.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej.

Ustalenia dodatkowe:

Nabywca pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, a więc między innymi koszty cywilno-prawne, notarialne i sądowe. Miejscem podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości będzie Miasto Kraków. Dowód wpłaty ceny pomniejszony o wartości wniesionego wadium Nabywca nieruchomości powinien przedłożyć przy zawarciu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek cywilnych), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt sprawy pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Miejsce oraz termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5 – sala konferencyjna IV p. w dniu 28.11.2013 r. godz. 12.00.

Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z niniejszym postępowaniem udziela Pani Dorota Świetlik , kontakt telefoniczny 12 617- 96-54.

 

Data publikacji: 
2013-11-26 16:21
Data wytworzenia: 
2013-11-26 16:24
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-08-02 10:41
Autor zmiany: 
Anna
Tabin