Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenie o naborze na aplikację ogólną w 2010 roku

Ogłoszenie dyrektora krajowej szkoły sądownictwa i prokuratury 

z dnia 20 kwietnia 2010 r. o naborze na aplikację ogólną w 2010 roku.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2009 r. nr 26, poz. 157 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2009 r. nr 67 poz. 566) Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ogłasza nabór na aplikację ogólną w 2010 roku.

Konkurs na aplikację ogólną przeprowadzony zostanie w dwóch etapach :

 1. dnia 24 lipca 2010 roku o godzinie 11.00 – test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa 

 2. dnia 14 sierpnia 2010 roku – praca pisemna sprawdzająca umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów, które zostanie określone przez Ministra Sprawiedliwości do dnia 10 lipca 2010 roku.

Zgłoszenia do konkursu należy składać osobiście w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5 , pok. nr 419 (tel. 012 6179430) lub za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego lub innego uprawnionego operatora pocztowego na adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5 31-547 Kraków z dopiskiem „Konkurs”.

Termin do złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 18 czerwca 2010 r. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:

 1. odręczny bądź sporządzony w wersji elektronicznej z własnoręcznym podpisem wniosek o dopuszczenie do konkursu skierowany do Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

 2. ankietę personalną ;

 3. życiorys;

 4. oryginał albo urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

 5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie;

 6. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż dwa miesiące przed dniem jej złożenia;

 7. oświadczenie składającego zgłoszenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 8. kopię dowodu osobistego;

 9. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zgłoszenie może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, z którego wynika, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego, nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Opłata za udział w konkursie wynosi 658,50 zł (sześćset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury numer : NBP Oddział Okręgowy w Krakowie 62 1010 1270 0051 7713 1200 0000, z dopiskiem: „Opłata za konkurs na aplikację ogólną”.

Nabór na aplikację ogólną odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2009 r. nr 26, poz. 157 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2009 r. nr 67, poz. 566).

Data publikacji: 
2013-08-09 11:03
Data wytworzenia: 
2013-08-22 15:55
Autor treści: 
Rafał
Rożański
Ostatnia zmiana: 
2013-10-01 10:40
Autor zmiany: 
admin