Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zarządzenie Nr 12/2010 Przewodniczącego Komisji Konkursowej z dnia 28 lipca 2010 r.

Zarządzenie Nr 12/2010

Przewodniczącego Komisji Konkursowej z dnia 28 lipca 2010 r.

Na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej ( Dz. U. z 2009r., nr 67, poz.566 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

 1. Praca pisemna, stanowiąca drugą część naboru na aplikację ogólną w roku 2010, przeprowadzona zostanie w budynku “Targów w Krakowie” ul. Centralna 41 A, w Krakowie.
 2. Do budynku wejść mogą wyłącznie zakwalifikowani kandydaci, a w budynku mogą przebywać w czasie pracy pisemnej pracownicy administratora obiektu, członkowie komisji konkursowej, osoby, które zajmują się organizacją pracy i obsługą kandydatów a także inne osoby, za zezwoleniem Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 3. Rejestracja kandydatów polega na ustaleniu, w oparciu o dokument stwierdzający tożsamość, tj. dowód osobisty lub paszport, zgodności danych personalnych osoby. zgłaszającej się do pracy pisemnej z danymi osobowymi osoby dopuszczonej do pracy pisemnej.
 4. Po rejestracji kandydat losuje kopertę z kodem, a także numer stolika i zajmuje przy nim miejsce.
 5. Każdemu kandydatowi zostaną udostępnione teksty aktów prawnych niezbędne do rozwiązania kazusów. Mając powyższe na uwadze, w oparciu o treść §18 ust. 3 w zw. z §14 ust. 3 zdanie drugie oraz §17 ust. 2 rozporządzenia, zakazuję wnoszenia na salę urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji, jak też tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innych opracowań mogących służyć pomocą przy rozwiązywaniu pracy pisemnej; stwierdzenia posiadania tych urządzeń i materiałów – po dokonaniu rejestracji i wejściu na salę – skutkować będzie wykluczeniem kandydata (§13 ust. 4 rozporządzenia w zw. z §18 ust. 3); kandydat, który takie urządzenia lub przedmioty będzie posiadał, winien je zdać do depozytu przed rejestracją; do depozytu nie będą przyjmowane torebki i saszetki.
 6. Wylosowany kod winien zostać wpisany na pierwszej stronie zestawu kazusów w prawym górnym rogu oraz na każdej kartce zawierającej pracę pisemną kandydata.
 7. Zakazuję zapoznawania się z treścią kazusów – pod rygorem wykluczenia z pracy pisemnej – aż do czasu uzyskania zezwolenia.
 8. Po wpisaniu swego imienia i nazwiska na kartce oraz ponownego jej umieszczenia, po zaklejeniu, w kopercie – kopertę należy umieścić w prawym górnym rogu stolika, w celu ułatwienia jej odbioru.
 9. Na blacie stolika nie mogą znajdować się żadne przedmioty, poza dostarczonymi przez organizatorów; torebki i saszetki mogą zostać umieszczone pod stolikiem ale w czasie pracy nie wolno ich otwierać, pod rygorem wykluczenia z tej części konkursu.
 10. Czas trwania pracy pisemnej (180 minut), liczony będzie dla wszystkich kandydatów od zebraniawszystkich kopert z kodami i fakt ten, jak też godzina zakończenia pracy, zostanie zakomunikowany przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej wszystkim zdającym.
 11. Każdemu zdającemu zostanie udostępniony, na potrzeby pracy pisemnej, oznakowany papier i tylko ten papier może być wykorzystywany do pracy pisemnej.
 12. W trakcie pracy pisemnej kandydat może opuścić salę tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody członka komisji konkursowej i pod jego nadzorem; chęć opuszczenia sali w której odbywa się konkurs, winna być sygnalizowana wyłącznie podniesieniem ręki.
 13. Godzina opuszczenia sali oraz godzina powrotu na salę winna zostać odnotowana na pierwszej stronie zestawu kazusów.
 14. Ustalenie faktu komunikowania się kandydata z innymi osobami zdającymi lub też z osobami z zewnątrz oraz zakłócanie przebiegu pracy pisemnej w inny sposób, skutkuje wykluczeniem tej osoby z drugiego etapu konkursu;
 15. Zakończenie pracy należy sygnalizować podniesieniem ręki, a po podejściu członka komisji konkursowej i po otrzymaniu od niego poświadczenia odbioru pracy pisemnej, należy niezwłocznie – ewentualnie po odebraniu zdeponowanych przedmiotów – opuścić budynek w którym przeprowadzany jest drugi etap konkursu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jarosław Matras

Data publikacji: 
2013-08-09 11:03
Data wytworzenia: 
2013-08-16 16:19
Autor treści: 
Rafał
Rożański
Ostatnia zmiana: 
2013-10-01 11:00
Autor zmiany: 
admin