Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Klauzula informacyjna dla członków Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego, Redakcji, Recenzentów, Autorów publikacji w Kwartalniku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Autorów innych publikacji których wydawcą jest KSSiP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zwana dalej KSSiP;
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@kssip.gov.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e),  RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o KSSiP w celach:

a. zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowania się w związku z jej realizacją;

b. rozpatrywania skarg i reklamacji;

c. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;

d. archiwizowania dokumentacji, tj. w szczególności umów i dokumentów rozliczeniowych;

e. realizacji procesu wydawniczego;

e. prowadzenia statystyk, zestawień i analiz;

f. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem kontaktu e-mail oraz innych wniosków.

  1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom dla dokonania rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na KSSiP obowiązków (tj. m.in. Urząd Skarbowy, PIP, ZUS) oraz podmiotom realizującym na zlecenie KSSiP proces wydawniczy.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność pełnienia funkcji w organach Kwartalnika, publikacji tekstów oraz zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych z KSSiP w zakresie prowadzonej działalności wydawniczej.
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Data publikacji: 
2018-05-29 07:30
Data wytworzenia: 
2018-05-29 07:29
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-06-04 08:17
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński