Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Fundusze pomocowe

 
 
Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 roku Sekcja Funduszy Pomocowych została przekształcona w Dział Funduszy Pomocowych. Do zadań Działu należy pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.
 
Obecnie Dział Funduszy Pomocowych realizuje 5 projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, na łączną sumę 19 802 400,19 zł:
- Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości - wartość dofinansowania 11 315 619,19 zł
- Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych - wartość dofinansowania 3 314 829,00 zł
- Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości - wartość dofinansowania 1 498 617,60 zł
- Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości - wartość dofinansowania 1 928 467,20 zł
- Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw - wartość dofinansowania 1 744 867,20 zł
 
Do dnia 31 grudnia 2021 r. Dział Funduszy Pomocowych zrealizował 9 projektów o łącznej wartości 11 627 223,85 zł oraz 24 327 Euro. Środki na realizację projektów pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z Komisji Europejskiej.

Kierownikiem Działu jest sędzia Katarzyna Sacharuk.
 
Poprzedni kierownicy DFP: Aneta Mikita, Marek Manowiec, Agnieszka Orłowska
 

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY:

 
"Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości"
 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury realizuje projekt pt. „Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Realizacja projektu została zaplanowana na okres: od 1 lipca 2021roku  do 31 marca 2023 roku.
 
Grupę docelową wsparcia stanowią: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi i asystenci sędziów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów - zainteresowani poszerzeniem wiedzy z zakresu prawa ochrony konsumenta oraz egzekucji sądowej.
 
Głównym celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa ochrony konsumenta oraz postępowań egzekucyjnych kadr wymiaru sprawiedliwości poprzez opracowanie dedykowanych programów szkoleń wraz z obudową metodyczną oraz realizację szkoleń dla min. 800 osób.
Szkolenia będą realizowane od stycznia 2022 roku do marca 2023 roku: w Lublinie, Warszawie, Krakowie i Gdańsku.
 
W ramach projektu dodatkowo opracowane zostanie szkolenie e-learningowe z obszaru prawa ochrony konsumenta oraz egzekucji sądowej, które zostanie zaimplementowane na platformę szkoleniową e-KSSiP
 
Wartość projektu:  1 928 467,20 zł.
 
Osoby do kontaktu:

Strona projektu: https://www.kssip.gov.pl/node/7743


 

"Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 marca 2023 r. realizuje projekt pt. "Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów sądowych i asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu zapobiegania i zwalczania zorganizowanej przestępczości transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o dedykowany kadrom sądownictwa i prokuratury program szkoleniowy.

Szkolenia będą realizowane w Lublinie,  Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku od listopada 2021 r. do lutego 2023 roku.

Wartość projektu:  1 744 867,20 zł.

 

Osoby do kontaktu:

 
"Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury realizuje projekt pt. "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości". Jest on realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Okres realizacji projektu przypada na: 01.04.2021 – 31.12.2022.

Projekt skierowany jest do: sędziów, asesorów sądowych i asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury.

Głównym celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z obszaru prawa ochrony środowiska osób spośród kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury (sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów).

Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o dedykowany kadrom sądownictwa i prokuratury program szkoleniowy. Szkolenia będą realizowane od lutego 2022 roku.

W ramach projektu dodatkowo opracowane zostaną:

szkolenie e-learningowe z obszaru prawa ochrony środowiska, które zostanie zaimplementowane na platformę szkoleniową e-KSSiP

publikacja naukowa z zakresu prawa ochrony środowiska, która zostanie rozdystrybuowana do wszystkich sądów i jednostek prokuratur w całej Polsce oraz w formie on-line na platformie e-KSSiP.

Wartość projektu:  1 462 636,80 zł.

Osoby do kontaktu w ramach projektu:

Strona projektu: https://www.kssip.gov.pl/node/7742


 

"Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 lipca 2019 r. do 30 listopada 2022 r. realizuje projekt pt. "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów oraz urzędników sądów powszechnych, w tym:

 • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, 
 • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych,
 • punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (EJN),
 • pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym,
 • inspektorów obrotu zagranicznego pracujących w sądach okręgowych).

Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych na tle obrotu gospodarczego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Szkolenia będą realizowane w okresie od III kwartału 2020 r. do IV kwartału 2022 roku.

Wartość projektu: 3 314 829,00 zł.

Osoby wskazane do kontaktu w ramach projektu:

Strona projektu: https://www.kssip.gov.pl/node/6668

 

„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2023 r. realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Celem projektu jest zmniejszenie luk kompetencyjnych pracowników sądów i prokuratur powstałych w wyniku zmian legislacyjnych poprzez opracowanie narzędzia umożliwiającego badanie i określanie potrzeb szkoleniowych oraz wdrożenie nowoczesnych metod kształcenia i obsługi szkoleń umożliwiających kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w sposób systematyczny i odpowiednio dobrany do zmieniających się potrzeb. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia efektywnego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy, zinformatyzowanego systemu kształcenia ustawicznego kadr wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Główne działania projektu to:

 • Stworzenie i wdrożenie e-KSSiP,
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i wpływu tych zmian na praktykę (poprzez e-KSSiP),
 • Diagnozowanie luk kompetencyjnych i przeprowadzenie szkoleń dla 100 grup uczestników z zakresu kompetencji miękkich dot. zarządzania i komunikacji.

 

W dniu 29 grudnia 2021 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu.  Realizacja zadań została wydłużona do dnia 30 czerwca 2023 r. ze zwiększeniem wartości projektu do 11 315 619,19 zł.

W ramach dodatkowych działań zaplanowano:

 • Zorganizowanie dodatkowych szkoleń kompetencji miękkich z zakresu zarządzania i komunikacji opartych na formule blended-learning dla 300 osób spośród KWS.
 • Rozbudowanie Modułu Szkoleń Ustawicznych w platformie e-KSSiP o nowe funkcjonalności umożliwiające obsługę szkoleń realizowanych w trybie zdalnym, integracja platformy e-KSSiP z systemami funkcjonującymi w Krajowej Szkole oraz utworzenie sprawnego systemu komunikacji help-desk oraz doposażenie Wnioskodawcy o sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w trybie zdalnym.
 • Aktualizację bazy szkoleń e-learningowych i utworzenie nowych szkoleń odpowiadających na potrzeby powstałe w związku ze zmianami legislacyjnymi

Wartość projektu: 5 000 000 zł., po aneksowaniu umowy 11 315 619,19  zł.

Osoby do kontaktu:

Strona projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”PROJEKTY ZREALIZOWANE
 

finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
 

„Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 listopada 2021 r. realizowała projekt pt. "Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany był do sędziów, asesorów i referendarzy sadowych oraz asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury w kraju.

Celem projektu była aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego i karnego skarbowego. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu realizowane były w oparciu o 2 dedykowane kadrom sądownictwa i prokuratury programy szkoleniowe.

Szkolenia odbywały się w Lublinie,Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku.

Wartość projektu: 999 854,40 zł.


„Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 listopada 2021 r. realizowała projekt pt. "Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany był do sędziów, asesorów i referendarzy sadowych oraz asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury w kraju.

Celem projektu była aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu Internetu i systemów informatycznych. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu były realizowane w oparciu o 2 dedykowane kadrom sądownictwa i prokuratury programy szkoleniowe Lublinie i Warszawie od października 2020 r. do lipca 2021 roku.

Wartość projektu: 1 199 767,20 zł.


"Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. realizowała projekt pt. "Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany był do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski.
 
Celem projektu była aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie. 
 
Szkolenia realizowane były w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Pozaniu.
 
Wartość projektu: 1 747 572,00 zł.

strona projektu Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie


 
"Zarządzanie konfliktem na sali sądowej"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. realizowała projekt pt. "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany był do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski.

Celem projektu była aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie.  

Szkolenia były realizowane w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Poznaniu.

Wartość projektu: 1 747 572,00 zł.

strona projektu Zarządzanie konfliktem na sali sądowej


„Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 stycznia 2019 r. realizowała projekt pt. "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej". Projekt realizowany  był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany był do prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych/skarbowych, w tym pracujących m.in.: w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym w wydz. zamiejscowych), w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych, w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych, w Prokuraturach Rejonowych. Szkolenia były realizowane w Lublinie, Poznaniu i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.

Wartość projektu: 1 271 646,00 zł.

Strona projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”.


„Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. realizowała projekt pt. "Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości ". Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany byłdo prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych dokonywanych przy użyciu Internetu, w tym pracujących m.in.: w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym w wydz. zamiejscowych), w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych, w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych, w Prokuraturach Rejonowych. Szkolenia będą realizowane w Lublinie i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.

Wartość projektu: 1 299 606,00 zł.

Strona projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.


"Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 24 kwietnia 2017r. do 31 października 2018 r. realizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa".

Celem projektu była aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej u min. 396 pracowników wymiaru sprawiedliwości specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym w zakresie praktycznego stosowania prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rejestrowego i rejestru zastawów oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 531 980,63 zł

Adresatami projektu była kadra sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej:

 • sędziowie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i rejonowych,
 • asesorzy sądowi z sądów rejonowych,
 • referendarze sądowi z sądów rejonowych i okręgowych ,
 • asystenci sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych

specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym.

Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie:

 • Opracowanie po konsultacjach z Sądami Apelacyjnymi i Sądami Okręgowymi z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej czterech programów szkoleń, uwzględniających zróżnicowane i aktualne potrzeby grupy docelowej
 • Opracowanie opisu zakładanych efektów planowanych szkoleń
 • Realizacja szkoleń łącznie dla 20 grup szkoleniowych z następującej tematyki:
 1. Prawo gospodarcze dla sędziów orzekających w sprawach karnych
 2. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego

Udział w szkoleniach był bezpłatny dla Uczestników.

Realizację szkoleń zaplanowano od listopada 2017 r. do października 2018 r. , zaś nabór na szkolenia ogłoszono we wrześniu 2017 r.

W ramach projektu. dodatkowo zostały opracowane i udostępnione pracownikom sądów powszechnym z obszaru realizacji projektu materiały w wersji on–line (elektronicznej), które będą umieszczone na platformie KSSiP. Umożliwi to samokształcenie pracowników wymiaru sprawiedliwości zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego wraz z możliwością weryfikacji nabytej wiedzy.

 


finansowane ze środków Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Unii Europejskiej

"Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zrealizowała projekt pt.: „Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.
W ramach projektu przewidziane było szkolenie e-learningowe z języka angielskiego z zakresu specjalistycznej terminologii z zakresu prawa konkurencji obejmujące zakres tematyczny:
•    obowiązki wynikające z art. 101 oraz art. 102 TFUE,
•    współpraca w ramach sieci organów ochrony konkurencji,
•    orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji w zakresie prawa konkurencji,
•    wnioski do Komisji o opinie w sprawach kwestii dotyczących stosowania wspólnotowych przepisów o konkurencji,
•    sankcje w prawie antymonopolowym
Szkolenie skierowane było do grupy 150 sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratorskich, asystentów prokuratorów zajmujących się sprawami konkurencji oraz aplikantów KSSiP z terenu całej Polski.
Celem projektu było zapewnienie stosowania spójnego prawa konkurencji UE przez sądy krajowe poprzez stworzenie warunków do rozwoju kompetencji językowych w zakresie specjalistycznej terminologii stosowanej w prawie konkurencji w trakcie szkolenia e-learningowego w okresie od 01.09.2015r. do 28.02.2017r.

 


finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009- 2014

Projekt pt. „Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej” realizowany ze środków funduszy norweskich na lata 2009-2014.

W kwietniu 2015 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła realizację projektu pod tytułem: „Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”, współfinansowanego ze środków funduszy norweskich na lata 2009 – 2014. Operatorem projektu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności służb (prokuratury i kadry sędziowskiej) w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i  zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.

Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności służb (prokuratury i kadry sędziowskiej) w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez organizację szkoleń dla 2300 osób - sędziów i prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 46 szesnastogodzinnych szkoleń w zakresie 5 bloków tematycznych dotyczących:

 • I Moduł - Przestępczość transgraniczna narkotykowa - 10 edycji;
 • II  Moduł - Zwalczanie i zapobieganie nielegalnej migracji - 6 edycji ;
 • III Moduł - Handel ludźmi - 10 edycji;
 • IV Moduł -  Zorganizowana przestępczość transgraniczna - 10 edycji;
 • V Moduł– Transgraniczna przestępczość związana z obrotem gospodarczym-10 edycji.

Szkolenia odbyły się w okresie od września 2015 roku do lutego 2016 roku. Zostały zorganizowane w 6 miastach:  Warszawie, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

 

 

 

Data publikacji: 
2013-09-06 12:37
Data wytworzenia: 
2013-09-06 12:37
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2022-04-20 13:58
Autor zmiany: 
Monika
Stęplowska